Windturbines en meer; de Diemense VVD en de energie transitie

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers en er moet altijd elektriciteit zijn voor die gezinnen en bedrijven. We moeten inzetten op een brede mix aan mogelijkheden om elektriciteit op te wekken.

Wij zijn ons zeer goed bewust van de onrust die is ontstaan over de RES-ambities (RES: Regionale Energiestrategie) van de gemeente Diemen en dan met name over de inzet van windturbines. De onrust beperkt zich niet tot Diemen, ook in de ons omringende gemeenten is deze onrust aanwezig.

Diemen is een compacte stedelijke gemeente, waar we zorgvuldig moeten omgaan met de beschikbare ruimte, zowel in de bebouwde omgeving als in het groen. De energie transitie stelt ons voor belangrijke en ingewikkelde vraagstukken. Op dit moment worden er op velerlei manieren voorbereidingen getroffen om straks die transitie te kunnen maken. Wat betreft de fractie van de Diemense VVD moeten we breed kijken, dus naar inzet van vele (nieuwe) energiebronnen. In deze brede mix van mogelijkheden passen aquathermie, geothermie, warmte-koudeopslag, windenergie, zonne-energie en kernenergie. In de RES ligt de focus op zon en wind, maar de genoemde alternatieven zullen naast zon en wind eveneens nodig zijn om de ambities van de energietransitie te halen.

Gezondheid en welzijn van onze inwoners staan wat betreft de Diemense VVD voorop. We mogen geen interventies plegen waar mensen ziek van worden of schade door leiden. Ook moeten we zorgvuldig omgaan met onze schaarse flora en fauna. Concreet betekent dit voor Diemen dat er voor de inzet van windturbines in Diemen weinig mogelijkheden zullen zijn. Er moet een ruime afstand worden bewaard tot onze woningen, maar ook de inrichting van het tussenliggende landschap maakt veel uit. Zo zal geluid in open veld verder dragen dan als er obstakels tussen staan. Daarbij moeten we rekening houden met onze buren; we willen geen last ondervinden van de plannen van buurgemeenten, maar wij moeten evenmin onze buren tot last zijn. Dit alles dient bij de aanwijzing van de zoeklocaties voor met name wind te worden betrokken. Bij het vaststellen van de omgevingsvisie dient de brede afweging te worden gemaakt, rekening houdend met alle relevante belangen.

De inzet van zonne-energie biedt kansen. Zo zijn er mogelijkheden op daken, parkeerterreinen en taluds van auto- en spoorwegen. Die mogelijkheden dienen wat ons betreft uitdrukkelijk te worden onderzocht.

VVD fractielid: Bert Timmer

We maken ons zorgen over de zoeklocaties die door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen zijn gepresenteerd. Het standpunt van de het College is dat het zich inzet voor het welbevinden van mens en dier. Schade en overlast zal zoveel mogelijke worden beperkt. Maar wat is zoveel mogelijk? Het uitgangspunt daarbij is dat de wettelijke normen worden gehanteerd. De Diemense VVD vindt dat zoeklocaties voor windturbines die dichter dan 600 meter (norm provincie) van woningen liggen, in ieder geval moeten worden geschrapt.

Participatie en draagvlak zijn voor ons essentiële onderwerpen. Hiermee moet uiteraard serieus worden omgegaan, maar tegelijkertijd wil ook de Diemense VVD een bijdrage leveren aan de energietransitie. Doordat de beschikbare ruimte in Diemen beperkt is, zal de Diemense bijdrage dat helaas ook zijn. Dit energietransitie is voor de komende jaren één van de belangrijkste opgaven!

Leave a reply

Your email address will not be published.