VVD Diemen stemt niet in met de omgevingsvisie

In het begin was er niets en niets was alles. Alles of niets heette Oeranos en hij beheerde het heelal, waar nog niets was behalve aarde. Veel later kwam de mens. De mens droomde van zekerheid en omdat zekerheid niet bestond en omdat de goden de zekerheid niet wilden scheppen, schiep de mens haar zelf uit stof van zijn dromen. (bron De mythe van zekerheid, 1998, Toonder)

Onze zekerheid voor de toekomst noemen we Omgevingsvisie. We proberen hierin voor de komende jaren een richting te schetsen hoe we Diemen vorm willen geven. Alle gemeenten in Nederland maken op dit moment een dergelijke visie. Die visie gaat over verschillende jaren en beschrijft belangrijke keuzes over de omgeving waarin we wonen, werken en vrije tijd doorbrengen. Hoe willen we dat Diemen er in 2040 uitziet?

De wereld waarin we leven verandert voortdurend, maar het is belangrijk een koers vast te leggen. Daarom is de Diemense VVD blij dat er een dergelijk document ligt. Het geeft een koers aan, maar het is wel de koers van deze coalitie. De keuzes die gemaakt worden zijn op veel terreinen niet onze keuzes en ook door het voortschrijden van de tijd zal regelmatig bijstelling noodzakelijk zijn. Voor dit moment is dit het.

In deze Omgevingsvisie komen sectorale ambities terug, zoals geformuleerd in de Duurzaamheidsagenda, Woonvisie en RES. Het is in onze optiek belangrijk dat er aandacht is voor samenhang tussen thema’s bijvoorbeeld bij duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.

Tussen de informatieve raad van 13-1 en deze besluitvormende raad hebben we constructief overleg gehad met de ambtelijke organisatie en hebben we ons intern nader beraden. De Diemense VVD heeft eerder haar zorgen uitgesproken over de nadruk op wonen en de daarmede samenhangende groei van het aantal inwoners, waardoor maatschappelijke voorzieningen onder druk staan. Daarom heeft de Diemense VVD een tweetal amendementen geformuleerd, één met betrekking tot woningbouw (nummer 7) en één met betrekking tot voorzieningen (nummer 8).

Daarnaast hebben we een motie geschreven over de betrokkenheid van de gemeenteraad bij  de uitvoeringsagenda van deze Omgevingsvisie.

De Diemense VVD kan instemmen met de Omgevingsvisie, als deze twee amendementen worden aangenomen. We willen ons constructief opstellen met betrekking tot deze Omgevingsvisie, maar deze amendementen zijn voor ons essentieel.

Met betrekking tot woningbouw is het voor ons noodzakelijk aan te geven dat er in Diemen alleen nog woningbouw kan worden gerealiseerd als er voldoende draagvlak en betrokkenheid is bij de inwoners. Niet verdichten door elk grasveldje proberen vol te bouwen. Verstop dergelijke voornemens niet in de tekst zoals lijkt bij de plannen voor Park Biesbosch (pag. 83).

Met betrekking tot de voorzieningen vinden wij het absoluut noodzakelijk dat er normen worden vastgesteld en gehanteerd. In dit verband wijs ik op een artikel in Het Parool van gisteren (26-1) onder de kop: Waar kunnen we straks nog sporten? Ook in Amsterdam lijkt elke vierkante meter gebruikt te worden voor woningbouw. Sportfaciliteiten worden langzaam de stad uitgeduwd zo is de constatering van de Sportraad. De leefbaarheid van de wijken staat onder druk. In veel wijken is onvoldoende ruimte voor spelen en sporten. Dit jaagt de alarmerende cijfers van overgewicht en obesitas verder op.

Wij willen echt geen windmolens in onze compact bebouwde en bewoonde gemeente en wij verwachten dat de belangrijke natuurwaarden worden gespaard bij het maken van concrete plannen omtrent extra recreatieve mogelijkheden in het buitengebied. Er is zorgvuldigheid geboden bij de uitwerking van plannen omtrent uitbreiding van recreatie in het buitengebied. Bij die zorgvuldigheid hoort ook afstemming met de huidige bewoners van het gebied. Zelfs hierbij is het onderwerp handhaving van belang, want wij krijgen signalen dat er juist in het buitengebied geen sprake is van adequate handhaving, met alle gevolgen van dien.

Ook de keuze voor openbaar vervoer en niet voor individueel autovervoer onderschrijven wij niet. (pag.35). Vooral bijvoorbeeld senioren en mensen met een beperking zijn voor de laatste kilometer vaak afhankelijk van eigen vervoer.

De Diemense VVD vindt groen en gezond voor de komende 10 jaar het meest zwaarwegend. We moeten zuinig zijn op Diemen en  dus voorzichtig zijn met verdere verstedelijking. In ons betoog bij de informatieve raad hebben we hieromtrent en over vele andere zaken opmerkingen gemaakt die ik hier nu niet zal herhalen, maar die nog allen van toepassing zijn. Het voert te ver alles te benoemen.

Er zijn naast onze amendementen en onze motie nog andere amendementen ingediend, die ik langs zal lopen.

Amendement 1 van GL, geen kerncentrale in Diemen. Het is opvallend dat GL meer de risico’s van kernenergie benadrukt dan de nog ongewisse risico’s van windmolens. Dit amendement komt op ons over als een afleidingsmanouvre om de aandacht van de windmolenproblematiek af te leiden.

We kunnen het waarderen dat de voorzitter van GL Diemen, Roel Niessen in een artikel van 18-12-2021 in De Ingenieur betoogt om nu te kiezen voor kernenergie. Zo schrijft de heer Niessen: Kernafval is een kans op levensgevaar, de klimaatcrisis daarentegen een garantie. Kernenergie zou een enorme reductieslag betekenen voor CO2. Het is opmerkelijk dat de GL fractie in Diemen dat niet begrijpt.

Wat ons betreft gaat dit amendement veel te ver in het totaal uitsluiten van kernenergie en legt het ten onrechte verbanden met biomassa. Beter had GL destijds gewoon tegen het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen kunnen stemmen met betrekking tot de biomassa centrale. Wij zullen tegen dit amendement stemmen.

Amendement 2 van de Ouderenpartij en Onafhankelijke Partij over omgevingsvisie Spoordriehoek. Wij willen daar niet op voorhand woningbouw uitsluiten. We zullen dus tegen dit amendement stemmen.

Amendement 4 van de Ouderen Partij over een kerncentrale in Diemen. Hier kunnen wij mee in stemmen. Wij zijn net als vele anderen van mening dat er geen plaats is in het dichtbevolkte Diemen voor een kerncentrale.

Amendement 5 dan wel 6 van GL over 30 km in Diemen. Om in heel Diemen een maximum snelheid van 30 km in te voeren gaat ons te ver en is bovendien niet handhaafbaar. De wethouder noemde nog meer steekhoudende argumenten. Wij stemmen dan ook tegen dit amendement.

Amendementen 7 en 8 zijn hiervoor al ingeleid en besproken.

Bert Timmer, fractievoorzitter VVD

Amendement 10 van de Onafhankelijke Partij Diemen over het aanpassen van de tekst in de Omgevingsvisie op pagina 99 lijkt ons overbodig, want bouwen voor 200% is niet mogelijk.

Onze motie met betrekking tot de uitvoeringsagenda ziet op een optimale betrokkenheid van de raad bij het opstellen.

Amendement 3 van GL en de Onafhankelijke Partij Diemen gaat over het verplichtstellen van participatie bij een omgevingsvergunning van de bouw van een woning of een gebouw. Wij wachten hierover het pre-advies van het college af, bij een positief advies kunnen we hiermee instemmen.

Leave a reply

Your email address will not be published.