Tags archives: uitnodiging

OZB verhoging van 6,5% niet nodig

In de septembercurculaire blijkt dat er over de jaren 2020 t/m 2023 een verhoging komt van de algemene uitkering. Daarmee is er dus geen aanleiding om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen door het extra verhogen van de OZB met maar liefst 5%. De VVD fractie dient daarom een amendement in om de stijging van de OZB te beperken tot 1,5%.

Algemene beschouwingen 2e termijn

De VVD fractie geeft aan blij te zijn met het vrijmaken van gelden voor veiligheid. Hou vooral het tempo erin, dat heeft Diemen nodig. Op de bouw van vele sociale huurwoningen is de fractie kritischer. Diemen loopt al in de pas en de nood zit vooral juist in de middenhuur. Mensen die net niet in aanmerking komen voor sociale huur kunnen in de regio geen kant op. Het bebouwen van […]

Afvalstoffenheffing

De VVD is samen met de Ouderenpartij Diemen en Leefbaar Diemen van mening dat de verhoging van de afvalstoffenheffing prematuur is. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de afvalberg kleiner moet. Er is na 2 jaar nog altijd geen enkel voorstel om de afvalberg van 230 kg te verkleinen naar 100 kg. Vlak voor de verkiezingen is het tarief verlaagt. We zien geen enekele reden om het tarief nu weer […]

Algemene beschouwingen

De VVD fractie heeft tijdens de algemene beschouwingen aangegeven de verhoging van de de OZB te willen beperken tot 1,5%. De extra 5% die de coalitie voorstelt is niet nodig om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Verder ligt er een voostel om de afvalstoffenheffing te verhogen. Diemen zit al ruim boven het landelijk gemiddelde als het gaat om deze heffing. Daar zou dan nu nog eens 20 EUR bijkomen. Vlak […]

3e kwartaalrapportage 2019

Besproken wordt de derde kwartaalrapportage van 2019. Deze bevat de nodige tegenvallers. Echter ten opzichte van de tweede kwartaalbrief is er een meevaller ten aanzien de rijksbijdrage te noteren. Het blijkt dat Diemen dit jaar 261.000 meer ontvangt. Alles bij elkaar genomen lijken we echter af te steven op een exploitatietekort over 2019 van circa 1 miljoen euro. Dat dit tekort niet wordt voorzien op 1,5 miljoen euro komt doordat […]

Financiële positie Diemen verzwakt in 2018

Hierbij het betoog van Johan Jägers (VVD fractie) in de besluitvormende Raad van 20 juni 2019 omtrent de jaarstukken 2018 We danken het College opnieuw voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen. Kijken we middels de jaarstukken terug op het jaar 2018 dan ontstaat, zoals eigenlijk altijd, een wisselend beeld. Er zijn positieve ontwikkelingen en minder positieve ontwikkelingen. Als positieve ontwikkelingen willen we noemen de vorderingen die gemaakt worden met […]

Ruimte voor georganiseerde sport is er niet in Diemen

Hierbij het betoog van de VVD fractie Diemen over de Beleidsnota spelen bewegen en ontmoeten Conclusie: De beleidsnota Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden (april 2019) bevat prachtige woorden en koppelt een en ander aan het coalitie akkoord. Het is een gedegen beleidsnota waar met aandacht aan is gewerkt. Dank voor de nadere toelichting van de Financiële verdeling 2019 -2023 op. Nu is duidelijk hoe de bedragen tot stand […]

Financieel was 2018 een lastig jaar voor Diemen

De visie van de VVD fractie op de jaarstukken 2018 van Diemen: De fractie van de VVD heeft de jaarstukken doorgenomen. Ook hebben we de stukken besproken in de auditcommissie in aanwezigheid van de accountant. Wij danken het College voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen De resultaten uit de jaarstukken van 2018 zijn lastig te op waarde te schatten. Dat komt wat ons betreft voor een belangrijk deel door […]

Klaas Dijkhoff 5 juni verhinderd!

Helaas kan Klaas Dijkhoff 5 juni niet aanwezig zijn in Diemen i.v.m. politieke actualiteit. Er komt een nieuwe datum! Je kunt je hier aanmelden voor een bijeenkomst Het geschreven stuk kun je hier lezen

VVD stijgt in Diemen met 1,7%

Bij de Europese verkiezingen is de VVD vergeleken met 5 jaar geleden gestegen met 1,7% en is daarmee de derde partij geworden. Uiteraard willen wij al onze kiezers bedanken voor het in ons gesteld vertrouwen!