Tags archives: lokaal

Rechtspositie Raads- en commissieleden

Besluitvormende raad donderdag 28-5-2020, agendapunt 4, Verordening rechtspositie raads-en commissieleden gemeente Diemen 2020. In de tijd van Florence Nightingale was verpleging een roeping. In de loop van de tijd is dat veranderd en is het een beroep geworden, met veel verantwoordelijkheid, opleiding en training. Over het salaris is veel te doen, maar dat dit op orde moet zijn is evident. We hoorden in de informatieve raadsbehandeling bij dit onderwerp op […]

Reactie Diemense VVD op motie huurverhogingen

Reactie van De Diemense VVD op de aangenomen motie van 23-4-20 m.b.t. huurverhogingen Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vorige week aangekondigd de huren niet te bevriezen. Volgens haar is dat onverstandig. Wij hebben begrepen dat de Diemense wethouder het in de kern eens is met de woorden dat woningcorporaties de huurinkomsten nodig hebben om ook tijdens en na de coronacrisis huizen te blijven bouwen en te verduurzamen. Hij […]

Afvalplan 2020

Het denken over afval en het milieu is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Hoe meer we weten van de gevolgen van onze afvalberg, hoe meer het lijkt dat ons huidige systeem niet past bij de noodzakelijke overgang naar een meer circulaire samenleving. Vandaar dit Afvalplan 2020.  De  belangrijkste zorgen van de  Diemense VVD zitten bij wat er gebeurt met de reststromen, het handhaven, het wettelijk kader en de kosten voor […]

Florente: ‘Lesuren van 25 naar 20 uur in de week’

In het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018 noemt de stichting Florente basisscholen een aantal beheersmaatregelen tegen werkdruk en leraren tekort. Eén daarvan is het verlagen van het aantal lesuren van 25 naar 20. Daarmee komen scholen echter onder de onderwijsuren norm. De VVD kan zich moeilijk voorstellen hoe dit helpt tegen werkdruk. Kinderen moeten immers hetzelfde doen in minder tijd. Leidt dat niet tot minder arbeidsvreugde bij leraren? Of […]

OZB verhoging van 6,5% niet nodig

In de septembercurculaire blijkt dat er over de jaren 2020 t/m 2023 een verhoging komt van de algemene uitkering. Daarmee is er dus geen aanleiding om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen door het extra verhogen van de OZB met maar liefst 5%. De VVD fractie dient daarom een amendement in om de stijging van de OZB te beperken tot 1,5%.

Algemene beschouwingen 2e termijn

De VVD fractie geeft aan blij te zijn met het vrijmaken van gelden voor veiligheid. Hou vooral het tempo erin, dat heeft Diemen nodig. Op de bouw van vele sociale huurwoningen is de fractie kritischer. Diemen loopt al in de pas en de nood zit vooral juist in de middenhuur. Mensen die net niet in aanmerking komen voor sociale huur kunnen in de regio geen kant op. Het bebouwen van […]

Afvalstoffenheffing

De VVD is samen met de Ouderenpartij Diemen en Leefbaar Diemen van mening dat de verhoging van de afvalstoffenheffing prematuur is. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de afvalberg kleiner moet. Er is na 2 jaar nog altijd geen enkel voorstel om de afvalberg van 230 kg te verkleinen naar 100 kg. Vlak voor de verkiezingen is het tarief verlaagt. We zien geen enekele reden om het tarief nu weer […]

Algemene beschouwingen

De VVD fractie heeft tijdens de algemene beschouwingen aangegeven de verhoging van de de OZB te willen beperken tot 1,5%. De extra 5% die de coalitie voorstelt is niet nodig om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Verder ligt er een voostel om de afvalstoffenheffing te verhogen. Diemen zit al ruim boven het landelijk gemiddelde als het gaat om deze heffing. Daar zou dan nu nog eens 20 EUR bijkomen. Vlak […]

3e kwartaalrapportage 2019

Besproken wordt de derde kwartaalrapportage van 2019. Deze bevat de nodige tegenvallers. Echter ten opzichte van de tweede kwartaalbrief is er een meevaller ten aanzien de rijksbijdrage te noteren. Het blijkt dat Diemen dit jaar 261.000 meer ontvangt. Alles bij elkaar genomen lijken we echter af te steven op een exploitatietekort over 2019 van circa 1 miljoen euro. Dat dit tekort niet wordt voorzien op 1,5 miljoen euro komt doordat […]

Financiële positie Diemen verzwakt in 2018

Hierbij het betoog van Johan Jägers (VVD fractie) in de besluitvormende Raad van 20 juni 2019 omtrent de jaarstukken 2018 We danken het College opnieuw voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen. Kijken we middels de jaarstukken terug op het jaar 2018 dan ontstaat, zoals eigenlijk altijd, een wisselend beeld. Er zijn positieve ontwikkelingen en minder positieve ontwikkelingen. Als positieve ontwikkelingen willen we noemen de vorderingen die gemaakt worden met […]