Tags archives: kadernota-2023-informatieve-raadvergadering

Informatieve Raad 7 juli 2022

De Kadernota 2023 We danken het College voor de antwoorden op onze schriftelijke vragen van technische aard. Het is een beleidsarme Kadernota 2023 geworden. Met voor 2023 en 2024 een behoorlijk negatief geprognotiseerd exploitatieresultaat. De meicirculaire geeft inmiddels een veel positiever beeld. Veel extra miljoenen aan algemene uitkering kan de gemeente dit jaar en vooral ook de komende jaren tegemoet zien. Voor 2026 en verder is er veel onzekerheid. In […]