Tags archives: fijnstof

Natuurvergunning voor biomassacentrale

De Provincie Noord-Holland heeft op 8 april 2020 een natuurvergunning verleend aan Vattenfall om in Diemen een biomassa centrale te bouwen. Eerder verleende die provincie in september 2019 al een omgevingsvergunning voor de bouw. Helaas is de realisatie van de biomassa centrale weer een stap dichterbij. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de coalitiepartijen in de Diemense gemeenteraad, te weten GroenLinks, PvdA en D’66, door een verklaring van geen […]

Diemen kan verklaring t.b.v. biomassa centrale weigeren.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 juli heeft de coalitie bestaande uit Groenlinks, D66 en PvdA (gesteund door oppositiepartij CDA) ingestemd met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. Daarmee is de biomassa centrale waartegen meer dan 7.000 burgers een petitie tekenden een stap dichterbij. De aanwezige toeschouwers reageerden vol ongeloof op het besluit. Koos van den Berg van Höcker advocaten (o.a. bekend van de Urgenda zaak) geeft in zijn […]

De biomassa centrale. Een verklaring van geen bezwaar? Of toch maar niet?

De door Nuon geplande biomassacentrale is een onderwerp waar veel Diemenaren zich ernstig zorgen over maken. De centrale is omstreden vanwege de uitstoot van onder andere fijnstof, stikstof en CO2. De duurzaamheid van het verstoken van biomassa, zeker in deze hoeveelheden, staat ter discussie. Hieronder vind u de spreektekst van Bert Timmer (gemeenteraadslid VVD fractie) over het wel of niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar. Het kind dat […]

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen biomassa centrale Nuon

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari heeft de raad gestemd voor de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Dit ondanks dat de raad unaniem tegen de biomassa centrale in Diemen is. De motivatie om toch voor te stemmen is het op dit moment nog ontbreken van informatie en het missen van juridische gronden om tegen te kunnen stemmen. Tegen stemmen zou waarschijnlijk leiden tot een rechtszaak van Nuon om de […]

Diemense VVD kritisch over mogelijke komst biomassacentrale in Diemen.

In de informatieve raadsvergadering van 17 januari 2019 is gesproken over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen biomassacentrale Nuon. In de raadsvergadering van 31 januari zal hierover worden gestemd.  Hierbij is het woord ontwerp dusbelangrijk Waar gaat het om? Nuon wil haar aardgas gestookte energiecentrale in Diemen omzetten naar een op biomassa gestookte warmtecentrale. Hiertoe is bij de provincie een vergunning aangevraagd. Omdat het een afwijking van het door Diemen vastgestelde bestemmingsplan betreft, dient Diemen hiervoor een […]

De Diemense VVD uit bedenkingen tegen de bouw van een biomassa centrale

Door de ligging van Diemen is Diemen kwetsbaar en betaalt nu al een hoge prijs als het gaat om milieu belasting van met name verkeer en vervoer. De inzichten over vervuiling veranderen en het wettelijk kader daaromtrent veranderd terecht mee. We weten nog veel niet over de schadelijkheid van veel stoffen. De VVD doelt hier nu bijvoorbeeld met name op de schadelijkheid van fijnstof en ultra fijnstof. Is het huidige […]