Standpunt Diemense VVD verkeersontsluiting Sniep Noord

Standpunt VVD verkeersontsluiting Plantage De Sniep Noord

In de informatieve raadsvergadering van 14 juni 2018 en bij de besluitvormende raadsvergadering van 21 juni 2018 is de verkeersontsluiting van Plantage De Sniep noordzijde besproken. De VVD heeft aan de gedachtevorming hierover en tijdens de vergaderingen een belangrijke rol gespeeld. Een rol vanuit haar eigen politieke verantwoordelijkheid en een rol om goed te luisteren naar de direct belanghebbenden, de bewoners.

De fractie van de VVD heeft het volgende naar voren gebracht in de raadsvergaderingen:
Plantage De Sniep Noord is nu 9 jaar bewoond. Toen destijds de eerste huizen daar werden verkocht, zag het plan voor de wijk er geheel anders uit, zowel wat betreft huizen als de infrastructuur. Het is dus nu zaak naar de situatie van nu te kijken en niet uit te gaan van wat destijds verstandig werd geacht.

De verkeersontsluiting Plantage De Sniep ligt nu ter besluitvorming voor. Voor ons als raad een belangrijk moment om invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid naar de inwoners om de randvoorwaarden te scheppen voor een veilige woonomgeving. Natuurlijk zijn daarbij verschillende belangen door ons af te wegen. Ik noem dan toch als eerste veiligheid, maar ook bereikbaarheid, verkeersdoorstroming, solidariteit en aanzien van de omgeving met bijvoorbeeld groen.

Het gaat hier om een wijk in ontwikkeling. Het zal nog ongeveer 3 jaar duren voor de wijk af is. Dat werpt voor ons dan ook de eerste vraag op. Waarom ligt dit besluit nu voor? Het is in onze optiek beter nog te wachten tot de wijk gereed is.

De raadsvoordracht ging uit van een model dat als referentie het jaar 2030 gebruikt. De cijfers zijn niet nauwkeurig, een slag in de lucht. Het is zeker dat er op het gebied van verkeer de komende jaren heel veel zal veranderen. Het is zeer aannemelijk dat we in 2030 alleen nog maar elektrisch rijden, dus zonder motorgeluid. Ook de deeleconomie zal zich verder ontwikkelen. Wie heeft er in 2030 nog zelf een auto?

Het is mooi te constateren dat de bewoners van de wijk volop betrokken zijn en hun stem laten horen. Die stem is heel duidelijk. Het is ook duidelijk dat die stem niet van enkelen is, maar van vrijwel de gehele wijk De Sniep Noord, waarbij zelfs mensen die er straks komen wonen hun stem hebben laten horen. We moeten als raad goed naar de bewoners luisteren. Maar we hebben als raad een bredere verantwoordelijkheid. We moeten ook rekening houden met bijvoorbeeld de verkeersdoorstroming van verkeer dat elders moet zijn, hulpdiensten zoals brandweer en ambulances moeten snel ter plekke kunnen zijn. En we moeten rekening houden met toekomstige bewoners die nu nog niet hun stem kunnen laten horen.

De essentie:

Het gaat hier om de verkeersontsluiting van een relatief kleine woonwijk met een basis school, zwembad en sportvelden maar ook met een groot bedrijf: Pantar. Het verkeer, dat er voor kiest om door de wijk te rijden, is hoofdzakelijk bestemmingsverkeer. In de wijk wonen veel jonge kinderen waarvoor speelvoorzieningen zijn, met name op een grasstrook langs het Jaagpad. Van die grasstrook maakt ook de school gebruik, als er bij mooi weer kan worden buiten gespeeld.

Het is in de optiek van de VVD vooralsnog meer dan voldoende om de wijk te ontsluiten door de Sportlaan en Het Pontveer voor alle verkeer open te stellen. Op die manier reguleer je ook dat busjes en vrachtverkeer voor Pantar de kortste route zullen kiezen zonder in de verleiding te komen door de gehele wijk te rijden. De Wissel, De Trekschuit en het Tolhek kunnen dan vooralsnog als ontsluiting bestaan voor alleen voetgangers en fietsers. Deze straten kunnen door verwijderbare paaltjes voor noodzakelijk gemotoriseerd verkeer geopend worden. Op deze wijze stimuleren we ook dat er gebruik gemaakt wordt van de fiets of de benenwagen als er kinderen vanuit de zuidzijde naar de noordzijde naar school of sport gaan.

Wij luisteren hiermee dan ook naar de wens van de bewoners. Een van de insprekers heeft dit variant 6 genoemd. Fijn dat we van de wethouder nu ook een doorrekening van deze variant hebben ontvangen.

We doen ook een oproep aan alle bewoners van de Sniep. Ga lopend of op de fiets naar de school en de sportvelden. Hiermee helpt u mee om veilige fiets- en looproutes te houden. Gaat toch iedereen met de auto, dan is er een een groot risico dat in de toekomst de ‘midden-straten’ worden geopend voor gemotoriseerd verkeer.

We hebben als fracties op 18 juni van de 4 insprekers gezamenlijk een email van 7 kantjes A4 ontvangen, waarin alles nog eens netjes op een rij is gezet. Er is veel werk verzet door de bewoners.

We kunnen er goed mee leven dat de Wissel, De Trekschuit en het Tolhek, zodanig voor autoverkeer worden afgesloten, dat die afsluiting eenvoudig kan worden opgeheven als dit nodig is voor de verkeer doorstroming bij tijdelijke stremming elders of later als verkeersnoodzaak door aantallen voertuigen is gebleken. Zo kan worden afgesproken dat we de situatie over 3 of 4 jaar weer bekijken voor wat betreft de verkeersbelastingen in de verschillende straten.

Verder is het zo dat we hier spreken over een doorgaande route (Muiderstraatweg) over een lengte van circa 500 meter. De Muiderstraatweg is een voorrangsweg voor het doorgaande verkeer. Het is zonder  meer risicovol om die doorgaande weg over een zo korte afstand te voorzien van zoveel kruisingen voor alle verkeer. Daarbij komt dat de Keulsevaart is voorzien als doorgaande fietsroute. Ook een dergelijke route is gebaat bij niet teveel door kruisingen van autoverkeer.

En tenslotte om weer met veiligheid te eindigen. Waarom moeten we de speelstrook met gras op zo vele plaatsen laten doorsnijden door per definitie gevaarlijk  autoverkeer? We hebben nu de kans kinderen daar een zo veilig mogelijke speelfaciliteit te geven. Dit laat overigens onverlet dat ouders op hun kleine spelende kinderen moeten letten. Ook brommers en de snelle e-bikes maken goed opletten noodzakelijk bij oversteek van de ene grasstrook naar de andere.

Uiteindelijk heeft de raad besloten om de oude motie uit 2016 (‘open stellen uitstellen’) opnieuw te bekrachtigen. Dit komt er op neer dat de desbetreffende kruisingen van de Muiderstraatweg met De Trekschuit en De Wissel vooralsnog niet toegankelijk zijn voor autoverkeer vanaf de zuidzijde. Als het college van mening is dat er verkeersnoodzaak is om die ontsluitingen voor autoverkeer open te stellen, is het hiertoe wettelijk bevoegd.

In de optiek van de VVD was dit voor nu het best haalbare resultaat. De politieke verhoudingen in de Diemense gemeenteraad stonden niet toe dat de veiligheid van spelende kinderen optimaal gewaarborgd werd door het definitief niet laten doorkruisen van speelterrein door autoverkeer. Plantage  De Sniep zou prima toegankelijk zijn met auto-ontsluitingen via Pontveer en Sportlaan, zeker nu de wijk nog niet af is. Over drie jaar is dat wel het geval en dan kan er opnieuw naar de verkeerssituatie worden gekeken.

Bert Timmer
Raadslid Diemense VVD

Lees de motie van de VVD voor de gemeenteraadsvergadering van 21 juni jl.: Motie Sniep 21-6-2018