Ruimte voor georganiseerde sport is er niet in Diemen

Hierbij het betoog van de VVD fractie Diemen over de Beleidsnota spelen bewegen en ontmoeten

Conclusie:

De beleidsnota Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden (april 2019) bevat prachtige woorden en koppelt een en ander aan het coalitie akkoord. Het is een gedegen beleidsnota waar met aandacht aan is gewerkt. Dank voor de

nadere toelichting van de Financiële verdeling 2019 -2023 op. Nu is duidelijk hoe de bedragen tot stand zijn gekomen. Ook hier is zorgvuldig naar gekeken en lijkt ons een eerlijke verdeling over de wijken.

De Diemense VVD kan zich vinden in de zes uitgangspunten en vindt het belangrijk dat participatie nadrukkelijk wordt vormgegeven. Het is belangrijk om op inclusieve wijze buurtbewoners te betrekken bij de planvorming. Er wordt een uitgebreide lijst van 22 maatregelen voorgesteld die wij ook kunnen onderschrijven.  Jongeren krijgen een plek in de openbare ruimte en er komen beweeg- en ontmoetingsplekken voor ouderen. Het aanbod zal divers zijn.

Maar stroken de mooie ambities met de aandacht voor inbreidingslocaties: de woningbouw opgave  en dan met name de 1100 sociale huurwoningen. Hier wordt maar zeer summier aandacht aan besteed. “De onbebouwde ruimte in Diemen is schaars waardoor er ook druk komt te liggen op de speelruimte”: u noemt in dat kader groenstroken en trapveldjes. Echt ruimte voor andere functies dan wonen lijkt daarmee geen prioriteit te hebben als het er op aankomt. Ook extra ruimte voor georganiseerde sport is er niet.  Daardoor lukt het tot op heden niet om hockey in Diemen onder te brengen. Uit de beleidsnota krijgt de VVD een beeld van goede bedoelingen en spelen, ontmoeten/bewegen is van groot belang, maar kunnen we de vrije groen- en speel ruimte die er nu is en belangrijk is voor de leefbaarheid behouden en het liefst nog uitbreiden?

Kortom: Complimenten voor de bijna wetenschappelijk onderbouwde opstelling van deze nota.

Er liggen uitstekende ambities, maar er moeten echte keuzes worden gemaakt. De beplanting tussen de huizen en de nieuwe speel/beweegvoorzieningen zien er prachtig uit en e.e.a. wordt zeer professioneel uitgevoerd. Maar de grotere groen/speel/verblijfplekken, die belangrijke vrije ruimtes,  zijn in gevaar. Woningbouw ligt op de loer.

Laten we dit plan uitvoeren en daarbij verdichting in bestaande wijken voorkomen. Sturing geven aan de openbare ruimte zodat het geheel aanleiding kan bieden tot spelen, bewegen en ontmoeten is heel goed, maar de stoep kan niet de bestaande grote / centrale speelplekken vervangen.

Het is en en. Bij de herinrichting van een buurt (cq wanneer speelruimte dreigt te worden opgeofferd) moet inderdaad breed worden gekeken naar de behoefte van inwoners waarop het aanbod van kleine en grote centrale plekken aansluit.

Diemen moet meer zijn dan vooral een verzameling dicht op elkaar gepakte huizen, tussen snelwegen, spoorwegen en vaarwegen  En als het tegen zit dit  alles onder de rook van de biomassacentrale?