Over burgerparticipatie en overheidsparticipatie

Burgerparticipatie

De afgelopen decennia is met name binnen gemeentes steeds meer aandacht uitgegaan naar burgerparticipatie bij het besluitvormingsproces. Steeds meer werd het belang gezien van inspraak door de burger. Het idee is dat met participatie alle inzichten van belanghebbenden op tafel komen waardoor besluiten meer gedragen worden door de inwoners c.q. eerder worden geaccepteerd. Ook door degenen die niet hun zin krijgen maar die weten dat er wel naar hen is geluisterd.

Participatie werkt echter alleen als er daadwerkelijk wordt geluisterd naar de inwoners. En dat vooraf betrokkenen goed op de hoogte worden gesteld van wat er wordt beoogd met het participatie traject en waarover er precies kan worden meegepraat. Burgerparticipatie betekent slechts zelden dat het laatste woord is aan de inwoners. Meestal is het de Gemeenteraad of het College van B&W die de uiteindelijke besluiten neemt. Om teleurstelling te voorkomen is het dus belangrijk om te doen aan verwachtingen-management.

Ook belangrijk is dat het participatietraject tijdig wordt gestart. Indien bewoners pas halverwege de planvorming van bijvoorbeeld een bouwproject worden geïnformeerd en worden betrokken dan is de kans groot dat men zich niet serieus genomen voelt. Men krijgt dan het gevoel dat alleen nog over de kleur van de bouwstenen kan worden meegepraat. Het participatietraject loopt dan niet zelden uit op een gang naar de rechter.

In Diemen is er de afgelopen collegeperiode wel veel gesproken over participatie maar zijn de participatietrajecten rondom belangrijke projecten veelal niet naar tevredenheid verlopen. Te denken valt aan de trajecten m.b.t. woningbouw in de Arent Krijtsstraat en op Buitenlust alsmede aan de wijziging van de verkeersstructuur in Diemen Zuid met de openstelling van de busbaan. Dat moet de komende periode beter.

Overheidsparticipatie

De laatste jaren is er naast aandacht voor burgerparticipatie ook steeds meer aandacht voor overheidsparticipatie. Daarbij is het uitgangspunt dat het initiatief niet uitgaat van de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, maar van de inwoners. Van de gemeente mag dan worden verwacht dat zij meedenkt en waar dat geëigend is een faciliterende rol speelt. Een voorbeeld kan zijn het idee voor de oprichting van een buurthuis door bewoners. De gemeente kan daar in meedenken en bijvoorbeeld grond ter beschikking stellen. Een belangrijk idee is dat de overheid vaak ook goed gebruik kan maken van beschikbare kennis en ervaring bij bewoners ten voordele van het algemeen belang. 

Stimulering van Initiatiefneming door inwoners en organisaties is ook het achterliggende idee bij de nieuwe omgevingswet die waarschijnlijk per 1 juli dit jaar gaat worden ingevoerd. Voor potentiële initiatiefnemers wordt alle relevante informatie met betrekking tot het fysieke domein samengebracht en digitaal toegankelijk gemaakt. Getracht wordt hiermee om de informatiepositie van inwoners en organisaties ten behoeve van initiatiefneming meer gelijk te trekken met die van de overheid.

In Diemen heeft men de afgelopen jaren getracht om de organisatie, onder meer qua personeel, beter af stemmen op de noodzaak van een adequate overheidsparticipatie. Daarmee ook vooruitlopend op de invoering van de nieuwe omgevingswet. 

Leave a reply

Your email address will not be published.