Jaarrekening

ALGEMEEN EN FINANCIEEL

De VVD heeft de jaarstukken en het accountantsverslag met belangstelling gelezen. Over het jaar 2019 is een positief resultaat geboekt van 7 ton. Dit ondanks het feit dat er meer geld is uitgegeven dan er is ontvangen. Dit werd wederom mogelijk door het onttrekken van geld uit de bestemmingsreserves. Merkwaardigerwijs kon zelfs de Algemene Reserve worden vergroot ten opzichte vorig jaar zoals valt af te leiden uit het staatje op blz 123. Ook kon de schuldenlast met zo’n 6 miljoen worden verkleind naar zo’n 45 miljoen per eind 2019. Als we het goed zien zal de schuldenlast ook nog substantieel dalen door de hoger dan verwachte opbrengst van de grond van Holland Park West en de overstap van erfpachters op eeuwigdurende erfpacht.

POSITIEF NIEUWS Dat is alles bij elkaar goed nieuws nu we aan de vooravond staan van een aantal nieuwe investeringen. We noemen de verbouwing van de Omval, de bouw van de nieuwe sporthal en de realisatie van de spooronderdoorgang. Maar ja, wat gaat Corona ons nog brengen?!

RISICO’S Kijken we naar de risicoparagraaf dan zien we dat de risico’s zowel qua aantal als qua omvang beperkt zijn. Het gaat om een totaal van zo’n 4 miljoen voor de incidentele- en de  structurele risico’s tezamen. Dat is in het verleden wel anders geweest. Ons weerstandsvermogen is groot genoeg om de risico’s af te dekken. Goed om te zien dat de claim van Rijkswaterstaat uit 1972, die al heel wat jaren zorgde voor de nodige Raadsvragen, nu eindelijk is verdwenen.  

ALGEMENE UITKERING Dan de Algemene Uitkering. We zouden het prettig vinden als de wethouder met enkele zinnen zou kunnen aangeven hoe hij aankijkt tegen de herijking van de Algemene Uitkering en meer in het algemeen hoe hij aankijkt tegen de ontwikkeling van de Algemene Uitkering. Ziet de wethouder dat nog als één van de grootste risico’s voor de gemeente?

CORONA Belangrijke vraag is natuurlijk wederom in hoeverre Corona straks alles op zijn kop gaat zetten. Kosten zullen stijgen.

PROGRAMMA’S Dan willen nog hier en daar kort ingaan op de afzonderlijke programma’s

SOCIAAL

JEUGZORG Als we de jaarstukken nader beschouwen dan komen we ook daar de jeugdzorg nadrukkelijk tegen. Niet alleen in financieel 2020 speelt dat de gemeente parten maar ook over 2019 was dat al ruimschoots het geval. In 2019 werd de begroting met  1,3 miljoen euro overschreden. Heel belangrijk dus om zo snel mogelijk te trachten met adequaat management de stijgende kosten zo goed mogelijk in de hand te houden. Daarbij vragen wij ons af of alle probleemjongeren goed in beeld zijn. Wij hebben wat signalen dat dat niet het geval is. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

HUIS VAN DE BUURT We lezen dat voor het-tweede-huis-van-de-buurt de plannen nog moeten worden uitgewerkt. Dat is jammer gezien de noodzakelijke aandacht voor eenzaamheid. Met name onder ouderen. En zeker nu de Corona-crisis op zijn einde lijkt te lopen en ook ouderen zich weer wat gemakkelijker kunnen bewegen.

WMO De VVD is een voorstander van de nieuwe constructie van de vaste eigen bijdrage  voor de WMO. Ouderen zullen minder terughoudend zijn met de aanvraag van voorzieningen. Het aantal aanvragen is dan ook met 10% gestegen t.o.v. 2018. Dan is het verheugend om te constateren dat we desondanks binnen het totale WMO-budget zijn gebleven.

VEILIGHEID

SCHEERLICHT In 2019 heeft met Scheerlicht de aanpak van de ondermijnende criminaliteit de aandacht gekregen die het verdient. Wel is het jammer dat de voor 2019 beoogde 250 adrescontroles niet zijn gehaald. We gaan er vanuit dat in 2020 volop wordt doorgepakt.

BEVEILIGING STATION DIEMEN ZUID Zoals bekend vindt de VVD het een goede zaak dat het stationsgebied Diemen Zuid in de donkere maanden van het jaar wordt beveiligd. We gaan er van uit dat die beveiliging  de komende jaren nog wordt voortgezet.

ONDERWIJS

MIDDELBARE SCHOOL Wij vinden het jammer, en een gemiste kans, dat het vooralsnog niet gelukt is om te komen tot de oprichting van een middelbare school in Diemen. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van het lopende onderzoek. Wellicht dat het in de toekomst wel gaat lukken.

GEBIEDSONTWIKKELING

WONINGEN In 2019 zijn er in Diemen 1300 nieuwe woningen opgeleverd. Dat zijn meer woningen dan het totaal aantal woningen op Plantage de Sniep. Gezien de woning schaarste is dat een heel mooi resultaat, maar daar horen wat ons betreft ook voorzieningen bij, die niet zelden, om fysieke ruimte vragen. Ruimte die in Diemen inmiddels zeer schaars is geworden, zoals we bij het vorige agendapunt van deze vergadering al constateerden.

MIDDENHUUR Van deze 1300 woningen zijn er 800 middenhuur. Dat klinkt mooier dan het is. De meeste van deze woningen zijn heel klein, feitelijk gaat het één persoonswoningen.

OMGEVINGSVISIE In het kader van de nieuwe Omgevingswet is er in 2019 gestart met de ontwikkeling van een omgevingsvisie. Deze visie gaat de inmiddels sterk verouderde structuurvisie vervangen. De nieuwe omgevingsvisie moet er wat ons betreft dus voor zorgen dat de realisatie van voorzieningen gelijke tred kan houden met de realisatie van woningbouw.

LEEFOMGEVING EN KLIMAAT

BIOMASSA-CENTRALE We zijn het niet eens met de constatering dat de verklaring van geen bedenkingen m.b.t. de biomassa-centrale niet kon worden geweigerd. Er lagen steekhoudende juridische argumenten om deze wel te weigeren. Deze argumenten zijn aangedragen door gezaghebbende juristen en zouden  stand hebben gehouden bij de rechter.

AFVALINZAMELING Belangrijk vindt de VVD ook het in 2019 vastgestelde plan om te komen tot een substantiële vermindering van de hoeveelheid restafval. Hopelijk is hier de Coronacrisis in 2020 geen spelbreker.

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE Tenslotte willen we nog noemen de start in 2019 van de uitwerking van de Regionale Energie Strategie. De eerste resultaten beginnen zich af te tekenen en wij zijn zeer benieuwd wat een en ander voor Diemen gaat betekenen.

Johan Jägers. Raadslid VVD fractie

VERKEER

OV CONCESSIE AMSTERDAM In de vervoersregio Amsterdam is gestart met de voorbereiding van een nieuwe concessie voor de regio. De regio waar Diemen ook onder valt. We willen, en gaan daar ook van uit, dat de Raad goed en intensief wordt betrokken bij het hoofdlijnenakkoord dat moet leiden tot de nieuwe OV-concessie Amsterdam.

BUSBAAN Op blz 88 wordt wel heel expliciet vooruitgelopen op de openstelling van de busbaan in Diemen Zuid. Als we het op dit moment inschatten dan is de besluitvorming omtrent de openstelling van de busbaan nog zeker geen gelopen race.

ACCOUNTANTSVERSLAG Ten slotte nog even over het verslag van de accountant. We willen de accountant bedanken voor het toevoegen van de bedragen waarop de ratio’s op blz 5 zijn gebaseerd. Dat scheelt ons raadsleden een hoop gepuzzel. Wel vragen we ons nog wel af waarom dat niet is gebeurd voor het weerstandsvermogen? 

Leave a reply

Your email address will not be published.