Informatieve Raad 12-5-2022

Buitenlust

Voorontwerp bestemmingsplan Buitenlustbijdrage VVD tijdens informatieve Raad 12-5-2022.

Ter bespreking ligt vandaag het voorontwerp bestemmingsplan Buitenlust ter tafel. Inwoners kunnen nog reageren op dit voorontwerp. De reacties zullen worden meegenomen bij het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan  waarover de Raad zich uiteindelijk zal uitspreken nadat eventuele nadere zienswijzen al dan niet zijn verwerkt. Vermoedelijk ergens eind van dit kalenderjaar.

De VVD heeft zich steeds op het standpunt gesteld geen voorstander te zijn van verdere verdichting van bestaande wijken. Dat geldt zeker ook voor Buitenlust. De VVD wil de stukjes groen en speelruimte in die bestaande wijken graag behouden. Een en ander ook met het oog op de klimaatopwarming en de toenemende behoefte aan verkoeling. De VVD had beoogde woningen liever zien komen in Holland Park

Als het gaat om participatie, ten aanzien van gemeentelijke projecten is er vaak de of vraag en de hoe vraag. M.a.w. belanghebbenden zouden moeten worden meegenomen met de vraagstelling of het project er überhaupt moet komen en zo ja hoe het betreffende project vervolgens moet worden vormgegeven. Helaas zijn we er onvoldoende in geslaagd om bewoners van Buitenlust mee te nemen in de algehele planvorming. Heel vaak hoorden wij bewoners van Buitenlust zeggen dat zij zich niet gehoord voelden.

Kijken we naar het voorontwerp zoals het er nu ligt dan is er sprake van een appartementencomplex bestaande uit 2 bouwblokken. In totaal 38 woningen. Oostelijk vijf bouwlagen hoog met daarboven nog een kap. Westelijk 3 bouwlagen hoog plus kap.

Er wordt aangegeven dat er nog nadere onderzoeken worden uitgevoerd die belangrijk zijn voor het bestemmingsplan. Onder andere naar benodigde parkeerruimte.  Dit laatste onderzoek zou in maart 2022 hebben plaatsgevonden. Is er al een tipje van de sluier op te lichten ten aanzien van de resultaten van de onderzoeken in het algemeen en van het parkeeronderzoek in het bijzonder?

De Raad heeft op 6 juli 2021 gekozen voor de locatie C1 middel het conceptplan.

Tijdens de inloopbijeenkomst van afgelopen dinsdag werd eens te meer duidelijk dat een aantal bewoners, gegeven de C-locatie, een duidelijke voorkeur had voor het meer oostelijk plaatsen van de appartementen (dus op positie C3 in plaats van de door de raad op 6 juli gekozen positie C1). En wat ons betreft om goede redenen. De heer Visbeek gaf het ook aan. Meer privacy voor bestaande en toekomstige bewoners, meer sociale controle op de nieuwe speelplek. En wellicht hoeft de buitenruimte van de appartementen dan niet eenzijdig te worden geconcentreerd aan de zuidzijde (vervelend vanwege frequent treinverkeer). Ook zal er minder schaduwwerking zijn op bestaande woningen.

De keuze voor C1 in plaats van C3 zou te maken hebben met stedenbouwkundige aspecten die wat ons betreft op dit moment arbitrair overkomen. In het conceptplan lazen en lezen wij dat op locatie C1 de nieuwbouw de beste relatie en ruimtelijke samenhang heeft met de buurt. Het goedgekeurde conceptplan heeft geen juridische status en wij roepen het College en de raad op om de keuze voor de C1 locatie serieus te heroverwegen. Hierin zouden wij bewoners op een voor hen heel belangrijk punt tegemoet kunnen komen.

Tenslotte vragen wij ons ook af waarom de twee gebouwen ook nog moeten worden voorzien van kappen van elk 3 meter hoog. Met als gevolg: meer schaduwwerking op bestaande woningen. En wordt het keren van de vuilnisauto’s op de smalle doodlopende weg ten noorden van de appartementen straks geen probleem?

Dan. Er is sinds het vaststellen van de grondexploitatie vorig jaar december veel gebeurd, zeker ook in financieel opzicht. Hoe schat de wethouder het financieel risico in van de steeds duurder worden bouwkosten voor de gemeentelijke grondexploitatie. Hoe zijn met andere woorden die risico’s verdeeld tussen Rochedale en de gemeente?

Tot zover.

Leave a reply

Your email address will not be published.