Huiselijk geweld

We hebben het document (Regioaanpak 2020-2024 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland onder agendapunt 5.2) bestudeerd. Wat blijkt:

We zijn er tot nu toe onvoldoende in geslaagd om een fundamenteel verschil te maken in het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een enorm complex probleem.  Het geweld speelt zich immers af in de privésfeer, waardoor het moeilijk te bereiken is. En vaak worstelt het huishouden met meerdere problemen.

De landelijke cijfers doen je huiveren. De regionale cijfers ook. In 2019 kwamen er in onze regio 11.556 meldingen binnen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Het overgrote deel hiervan bleek ernstig te zijn. Dat is een verdubbeling sinds 2015. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de verbeterde Meldcode die per januari 2019 is geïmplementeerd. Jammer dat Masker 19 niet wordt gemeld.

Sinds het begin van Veilig Thuis in 2015 is het aantal meldingen bij benadering jaarlijks 20% toegenomen. Op dit moment komen verreweg de meeste van de meldingen bij Veilig Thuis nog van de politie.

Het lukt dus nog niet om het geweld te stoppen en te zorgen voor een blijvend veilige situatie in huis. Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen samen nog altijd de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Dat is niet acceptabel. Daarom nieuw beleid. Want: de aanpak is nog onvoldoende effectief en de inwoner merkt er nog te weinig van. Daarom nu alle inwoners van de regio betrekken bij deze aanpak, door ze te vragen om samen met de professionals het taboe rond het praten over veiligheid te doorbreken. Dat is goed.

De regioaanpak voor 2020-2024 richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld. De beschreven ambitie: geen enkel kind, geen enkele volwassene krijgt meer te maken met geweld in huis. De ambitie is het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van geweld in huis. Alle inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland verdienen het om zich thuis veilig te voelen. Alleen dan zijn inwoners in staat om zich te ontwikkelen, om mee te doen in de samenleving en om hun eigen keuzes te maken – nu en in de toekomst. We bieden daarvoor passende ondersteuning, hulp of behandeling, bescherming en toezicht. Dichtbij, vroeg mogelijk en zo lang als nodig.

Het is een mooie ambitie maar is dat niet een totaal onrealistische ambitie? Is het niet zinniger een ambitie uit te spreken dat haalbaar is. Dit is geen ambitie maar een droom. En dat blijkt want 40 jaar geleden maakte ik persoonlijk al een werkstuk voor school over kindermishandeling. Is er in die 40 jaar dan niets gebeurd? Natuurlijk wel. Maar geweld achter de voordeur is een hardnekkig probleem.

Er ligt een nieuw lijvig rapport om het probleem aan te  pakken.

De aanpak is uitgewerkt in drie speerpunten. Speerpunt 1: zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid. Speerpunt 2: verantwoord ouderschap en veilige relaties (Speerpunt 2 is erop gericht om geweld te voorkomen door professionals bij de aanpakte betrekken die direct contact hebben met deze risicogroepen). Speerpunt 3: geweld stoppen en structureel oplossen.

Brigitte Wielage, Fractievoorzitter Diemense VVD

Ambitie en speerpunten zijn concreet uitgewerkt in de uitvoeringsagenda’s (hoofdstuk 8). Indicatoren zijn uitgewerkt i.s.m. GGD P47.  Deze nota sterft in volledigheid.

Want concreet: Hoe kunnen we in Diemen monitoren of het beleid succesvol is?

Doen we in Diemen een eigen nulmeting met door ons gekozen indicatoren?

Hoe zijn de wijkteams toegerust om voldoende te kunnen signaleren en ondersteunen? en/of “waar bestaat die signalering en ondersteuning uit?”

Welke hulp is nu laagdrempelig beschikbaar in Diemen?

Mensen blijven veel meer thuis en zitten op elkaar geplakt door de Corona crisis. Hoe wordt daar extra op ingezet?

Wij hebben gegoogeld en kwamen makkelijk op de website van Veilig Thuis. Dat stemt ons positief.

Leave a reply

Your email address will not be published.