Het gaat vooral om wat Diemenaren willen in hun wijk!

De Diemense VVD gaat graag in gesprek met Diemenaren. Met regelmaat nodigen we jullie uit om op maandag bij de fractie op de koffie te komen als je iets met ons wilt delen. Dat vinden we belangrijk. Afgelopen zaterdag zijn we de straat opgegaan om in gesprek te gaan met Diemenaren. Tijdens dit rondje ‘buurten’ hebben we van diverse bewoners gehoord dat ze de plastic afvalbakken in de tuin geen fijne oplossing vinden. Daar zijn wij het mee eens en dat delen we dan ook.

De plastic bakken op straat lijken een gevoelig punt, want het duurde niet lang voordat de verantwoordelijk wethouder ons stukje van een reactie voorzag. Hij onderstreept graag dat het plan unaniem is aangenomen. Blijkbaar herinnert hij zich niet meer de zorgpunten die partijen zoals de VVD of het CDA hebben geuit. Het lijkt in zijn reactie vooral te gaan om de kosten van het afval scheiden. De VVD gaat het veel meer om waar de Diemenaren voor kiezen. Wij vinden en vonden ook al tijdens de behandeling van het afvalplan, dat Diemenaren zelf aan moeten kunnen geven hoe zij willen dat het afval opgehaald wordt in hun wijk. Typerend voor de wijze waarop het college omgaat met participatie is een gedeelte uit de bijdrage van mevr. de Graaff (CDA) ‘Ten eerste hoor ik zojuist de wethouder zeggen fijn dat de mensen kunnen participeren maar vooral op punten waarop het loont. Dat vind ik ietwat vreemd aanhoren als je bedenkt bij participeren, dan wil je toch dat de mensen het liefst zoveel mogelijk mogen participeren vanaf begin af aan.’ (bron: p13 openbare notulen vergadering zoals bijgesloten onderaan dit bericht).

Het afvalplan 2020 bevat een hele paragraaf over participatie. Het begint als volgt: ‘Het afvalbeleid op maat moet er voor zorgen dat bewoners per wijk de mogelijkheden krijgen die aansluiten bij hun wensen en behoeften, zodat zij in staat zijn het gewenste gedrag (beter afval scheiden) uit te kunnen voeren. De participatieaanpak voorziet derhalve in een buurtgerichte aanpak waarbij met bewoners samen een buurtafvalplan wordt opgesteld. Pas als dit plan is vastgesteld, start de nieuwe inzamelwijze.’ Dit is waar de VVD destijds mee ingestemd heeft. Bert Timmer (VVD) heeft toen ook aangegeven blij te zijn om te zien dat bewoners echt worden betrokken. Leest u ook eens de bijdrage van de Bert in de notulen op pagina 10.

In de wijken waar wij wonen is ons nog niet opgevallen dat de gemeente langs is geweest om te inventariseren welke wensen of behoeften er zijn. Ook kennen wij geen buurtafvalplan zoals is toegezegd. Mooie woorden, maar echt meepraten door bewoners lijkt maar moeilijk van de grond te komen. De nieuwe inzamelwijze zou pas van start gaan na het opstellen van een buurtafvalplan. In sommige wijken zijn inmiddels al bestaande ondergrondse containers verwijderd en vervangen door plastic bakken in de tuin. Tot zover de participatie paragraaf uit het afvalplan.

Participatie, of anders gezegd betrokken worden bij besluitvorming voor jouw buurt, is voor wat de VVD betreft op veel meer punten een tekortkoming in Diemen. Talloze malen heeft de VVD gepleit voor het betrekken van bewoners bij belangrijke beslissingen. Dat hebben we gezien bij de biomassa centrale. Heel veel weerstand uit de bevolking. Er lag een juridische onderbouwing van één van de advocaten die de Urgenda zaak heeft gedaan dat er tegen de verklaring van geen bezwaar gestemd kon worden. Dat juridisch advies en de weerstand van de Diemenaren weerhield de coalitie er niet van om toch voor de verklaring van geen bezwaar te stemmen. Nu zijn we afhankelijk van de welwillendheid van Vattenfall om geen centrale te bouwen.

Woningbouw in Buitenlust is een ander voorbeeld. De wijk wil het kleine stukje groen en speelgelegenheid, dat  langs de rand van de wijk ligt, behouden. Er is veel weerstand uit de wijk met alleen maar laagbouw woningen tegen de bouw van een etages hoog woongebouw. Het college gaat gewoon door. En als de bevolking de vraag of er gebouwd moet worden met nee beantwoord, dan mag je verder ook niet meer meepraten is de mening van de wethouder. Dat vindt de Diemense VVD onbegrijpelijk.  

Hetzelfde lot dreigt in de wijk Biesbosch. Ook daar is een speelveld / groenstrook, door de bewoners omgedoopt tot Park Biesbosch,  die het college tegen de wil van de bewoners in wil bebouwen. Dit als onderdeel van de omgevingsvisie die donderdag 27 januari is aangenomen. De VVD is één van de weinige partijen die tegen gestemd heeft. En natuurlijk vindt ook de Diemense VVD woningen belangrijk. We kunnen in Diemen echter het probleem van Amsterdam of Nederland niet oplossen. Diemen heeft de afgelopen jaren al enorm veel gebouwd en we behoren relatief tot de snelst groeiende gemeentes van Nederland. De groene stukjes in Diemen worden schaars. Al bouwen we in Diemen elk speelveldje en plantsoen vol, het lost de woningnood niet op.

De Diemense VVD kiest, als het om woningbouw gaat, naast de projecten die al gepland zijn alleen voor bouwen op braakliggende gronden. Bij een herstructurering van bijvoorbeeld de Gooiseweg zou er nog wat ruimte gecreëerd kunnen worden en ook binnen de spoordriehoek zou nog ruimte gevonden kunnen worden. Zo zijn er dus echt nog wel een paar plekjes te vinden waar ook de VVD woningen wil bouwen, maar laten we vooral in overleg met bewoners kijken waar de mogelijkheden liggen en niet zomaar plantsoenen en speeltuinen volbouwen. Laten we zuinig zijn op Diemen en die laatste stukjes groen in de wijken ook gewoon groen houden. Want ze zijn belangrijk voor ontspanning in de wijk, als waterbuffer en het helpt tegen hittestress.

De afgelopen 12 jaar zijn er heel veel woningen gebouwd in Diemen. Ook bij voorgaande verkiezingen heeft de VVD steeds gepleit om vooral woningen te bouwen voor de middeninkomens. Dat geeft mensen de kans om door te stromen of een starterswoning te betrekken. Het college heeft echter voornamelijk woningen in het duurdere segment gebouwd. Er is maar weinig sociale of middeldure huur gebouwd onder leiding van dit college. Dat kan je nu niet meer compenseren door de laatste stukjes groen in de wijken op te offeren. Het wordt tijd voor ander beleid.

Meepraten over wat belangrijk is voor Diemen zien we ook weer terug bij de keuze voor zoeklocaties om windmolens te plaatsen. De ruimte is al zo beperkt. De gezondheidsschade wordt nog onderzocht. De VVD is voorstander van zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en stelt dat windmolens thuishoren op zee en niet in het dichtbebouwde Diemen op 400 meter afstand van woningen. Wat denkt u dat er zal gebeuren als Diemen dit college nog een keer 4 jaar aan het roer laat staan?

Leave a reply

Your email address will not be published.