Herinrichting sportpark Diemen

Kredietaanvraag en achtergrond

Het gaat hier om een kredietaanvraag voor de herinrichting van Sportpark de Diemen. Deze kredietaanvraag bedraagt 2,5 miljoen euro.

BELANGRIJKE KEUZEN Bij de herinrichting moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Het gaat dan om de vraag waar de velden voor voetbal, honkbal, handbal, beachvolleybal en ook hockey moeten worden gepositioneerd.

HOCKEY Diemen heeft nooit de beschikking gehad over een hockeyvereniging, maar inmiddels zo’n 4 jaar geleden bleek daar wel een flinke behoefte aan te bestaan. Want Diemense kinderen die wilden hockeyen konden nauwelijks terecht bij de hockey-verengingen in de regio vanwege lange wachtlijsten. Een burgerinitiatief maakte dat concreet.

BEPERKTE RUIMTE Heel duidelijk is inmiddels ook dat er niet voldoende ruimte is voor al de genoemde sporten in Diemen en zeker niet op het Sportpark.

SLECHTS WONINGBOUW Hier wreekt zich het feit dat de afgelopen jaren door het college van GL,  PvdA en D66 eenzijdig is ingestoken op het bouwen van woningen zonder voldoende rekening te houden met het feit dat extra woningen ook vragen om extra voorzieningen.

VOORZIENINGEN Voorzieningen zoals recreatie, sport, parkeren, groen, etc. De reeds 10 jaar oude structuurvisie gaf en geeft niet meer voldoende richting.

VOORSTEL Er ligt nu een voorstel op tafel voor het aanleggen van een vijftal nieuwe velden op de plek waar momenteel de TIW-Survivors hun velden hebben. In dit voorstel is op het Sportpark helaas geen ruimte voor TIW-Survivors. Maar gelukkig is er voor de Survivors wel een alternatief gevonden in de onmiddellijke nabijheid van de huidige locatie. Het samen bespelen met OVVO op het complex op Middenmeer is gezien het rapport van de Gemeente Amsterdam van 25 juni 2019 het enige reële en tegelijk ook kansrijke alternatief.

Wij begrijpen dat het geen luxe situatie zal opleveren. Het huidige complex in Diemen biedt veel meer ruimte voor het honk- en softbal.  Maar we weten ook dat ruimte een schaars goed is in de regio. En veel mensen willen sporten.

SPOORZICHT Als het aan de VVD had gelegen had de hockey of de honkbal ook een plaats mogen krijgen op Park Spoorzicht of op de Weilanden driehoek. Helaas bleek dat om diverse redenen niet opportuun.

ANDERE HONK- EN SOFTBALVERENIGINGEN Met aanpassingen, zoals nieuwe lichtmasten, lijkt het complex op Middenmeer te kunnen wedijveren met andere honk- en softbalverenigingen uit Amsterdam zoals North Stars en Quick Amsterdam. OVVO en TIW Survivors zijn qua hoeveelheid competitieteams te vergelijken met North Stars. En dan wordt het nieuwe complex op Middenmeer in tegenstelling tot het complex van North Stars ook nog voorzien van adequate verlichting.

Wij vragen de wethouder in hoeverre hij ook vindt dat de aangepaste accommodatie van de OVVO passend is voor de 2 verenigingen?

CONCLUSIE Als uitgangspunt nemen we het rapport van de gemeente Amsterdam uit 2019. Dan blijkt dat 34 Diemenaren niet meer in Diemen kunnen honkballen of softballen. Dat is ingrijpend, met name voor deze leden, maar gelukkig kunnen zij de sport nog wel bedrijven bij een Diemense vereniging, en heel dichtbij.

RUIMTE VOOR 800 SPORTERS Daar staat tegenover dat met de aanleg van 2 hockeyvelden, 1 voetbalveld, 1 handbalveld en 1 beachvolleybalveld op de huidige velden van de Survivors er ruimte ontstaat voor zo’n 800 à 900 georganiseerde sporters.

SPORT ALGEMEEN In dat kader merken we op dat de VVD het heel belangrijk vindt dat zoveel mogelijk Diemenaren actief sporten. En vanwege het sociale aspect geniet wat ons betreft het sporten in georganiseerd verband nog steeds de voorkeur. Maar dan moet daar wel de gelegenheid voor worden geboden. Met de herinrichting van het Sportpark lijkt daar een goede stap in gezet te kunnen worden.

TIJDELIJK Misschien is de oplossing op Middenmeer een tijdelijke. Als honk- en softbal de komende tijd gaat groeien in de regio dan zal nader gezocht moeten gaan worden naar andere oplossingen. 

BRIEF TIW-SURVIVORS Deze week ontvingen wij als Raad een brief van de Survivors. In deze brief wordt het College onder meer verweten dat er niet helder zou zijn gecommuniceerd met de vereniging. Dat een verhuizing naar het complex van OVVO onhaalbaar zou zijn. En dat er door de gemeente zou zijn gezwalkt.

Dat is niet hoe wij een en ander hebben ervaren.

Johan Jägers, raadslid VVD fractie

SPORTRAAD De Diemense VVD is de afgelopen jaren vrijwel steeds aanwezig geweest bij de vergaderingen van de sportraad. In die vergaderingen is in bijzijn van de honkbal in ieder geval regelmatig helder en duidelijk overlegd over de ruimteproblematiek op Sportpark de Diemen. En het moet de Survivors toch duidelijk zijn geweest dat de gemeente op zoek was naar oplossingen voor het gebrek aan ruimte.

Wij vragen de wethouder of hij de brief kent? Ongetwijfeld heeft de wethouder zijn verhaal.

VARIANTEN In het raadsvoorstel zijn een drietal varianten uitgewerkt, waarvan er één wat ons betreft al direct afvalt, namelijk variant 3 waarin er geen ruimte is voor een extra voetbalveld. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat er geen ruimte is in een sterk groeiende gemeente als Diemen voor kinderen om te voetballen. En het moet de Survivors toch duidelijk zijn geweest dat de gemeente op zoek was naar oplossingen voor het gebrek aan ruimte.

ARGUMENTATIE Ook wij hechten aan het beperken van de geluidsoverlast voor de omwonenden en ook wij zien het wandelpand richting de Diem graag behouden.

Leave a reply

Your email address will not be published.