Financiële positie Diemen verzwakt in 2018

Johan Jägers, (kandidaat) raadslid

Hierbij het betoog van Johan Jägers (VVD fractie) in de besluitvormende Raad van 20 juni 2019 omtrent de jaarstukken 2018

We danken het College opnieuw voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Kijken we middels de jaarstukken terug op het jaar 2018 dan ontstaat, zoals eigenlijk altijd, een wisselend beeld. Er zijn positieve ontwikkelingen en minder positieve ontwikkelingen.

Als positieve ontwikkelingen willen we noemen de vorderingen die gemaakt worden met de realisatie van grote aantallen woningen op Plantage  de Sniep en op Holland Park. Ook de bouw van woningen op het terrein van het voormalig postkantoor vordert gestaag.

Er is veel goed werk gedaan voor de renovatie van de Oost-West as, zoals we kunnen zien.

Als positief punt willen wij ook noemen de herbezinning die gestart is met betrekking tot de participatie. Hard nodig wat ons betreft gezien de gang van zaken op het gebied van participatie rond de AK-straat 1 en de Tramlus.

En ook Scheerlicht willen wij hier expliciet noemen. Het feit dat al twee criminele netwerken en tientallen gevallen van woonfraude zijn opgespoord maakt duidelijk dat Scheerlicht zijn waarde meer dan bewijst. Belangrijk is dat hierdoor de nodige woningen in de sociale sector zijn vrijgekomen.

Maar er zijn ook minder positieve ontwikkelingen.

Zo is er sprake van fikse vertragingen in het wegenonderhoud van Diemen Noord. Zo spraken wij enkele jaren geleden in deze raad al over een vertraging van een jaar. En we blijven het gevoel houden dat het werk maar langzaam vordert. Op de projecten-website zien we dat data naar achteren worden geschoven.

De VVD vindt het verder heel jammer dat er ook in 2018 geen ruimte is gevonden voor de hockeyvelden en een extra voetbalveld voor SV Diemen. En helaas ging de middelbare school vooralsnog niet door.

Tenslotte willen wij nog kort ingaan op de financiën. Wij zien een en ander als volgt.

Het jaar 2018 was een jaar waarin de financiële positie van de gemeente is verzwakt. Er is kortom meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. Ofwel het saldo van de kosten en de baten was negatief. Daardoor neemt het eigen vermogen van de gemeente af. Een afname van zo’n 1,3 miljoen.

Weliswaar konden wij een positief resultaat noteren van 1,5 miljoen. Echter dit positief resultaat kon slechts worden geboekt dankzij onze spaarpotjes (de reserves) die we in de loop der jaren hebben kunnen opbouwen. En daar zijn de reserves ook voor.

Weliswaar is er een toename van de algemene reserve, zo zien wij in de balans op blz 181. Echter deze kon slechts toenemen dankzij het positieve resultaat van 2017, dat pas in 2018 in de algemene reserve werd opgenomen.

Weliswaar wordt er gesproken over een toename van het weerstandsvermogen ten opzichte van 2017. Dit is echter te danken aan het feit dat ook de voorziening grondzaken hierin is meegenomen. Antwoord op onze schriftelijke vragen maakte duidelijk dat dit niet terecht was. Wordt de voorziening grondzaken uit het weerstandsvermogen weggelaten dan is er sprake van een daling van het weerstandsvermogen ten opzichte van 2017. Wij verwachten dat de jaarrekening hierop nog wordt aanpast.

En weliswaar is onze schuldpositie substantieel afgenomen. In de orde van grootte van 10 miljoen. Tegelijkertijd is echter ook onze grondpositie afgenomen.

Lichtpunt is absoluut de afname van de risico’s ten opzichte van 2017. Zowel voor wat betreft de incidentele- als voor wat betreft de structurele risico’s.

Verder weten we dat een enkel financieel slecht jaar tussen vele goede jaren zeker geen ramp is. De reserves halen ons uit de brand.

Maar helaas blijkt uit de kadernota die volgende week op de agenda staat dat het nog een hele tour gaat worden om in de begroting voor 2020  tot een positief meerjarenperspectief te komen.

Vanwege de toezegging van de wethouder om de jaarrekening aan te passen, voor wat betreft het weerstandsvermogen, stemt de Fractie van de VVD in met de Jaarstukken 2018.

Leave a reply

Your email address will not be published.