Erfpacht

Door: Johan Jägers, raadslid VVD Diemen

In Amsterdam is de kogel door de kerk. Dankzij een meerderheid van VVD, D66 en SP in de gemeenteraad wordt het nu ook voor eigenaren van bestaande woningen mogelijk om van voortdurende erfpacht over te stappen op eeuwigdurende erfpacht. Voor nieuwbouwwoningen was het besluit tot invoering van eeuwigdurende erfpacht al eerder genomen. Besluitvorming daarover was minder complex.

Wat houden voortdurende en eeuwigdurende erfpacht in? Beide vormen van erfpacht worden voor onbeperkte tijd aangegaan. Bij voortdurende erfpacht worden op basis van de actuele grondwaarde de erfpachtkosten (canon) elke 50 of 75 jaar herzien. Bij eeuwigdurende erfpacht worden de erfpachtkosten éénmalig bepaald en veelal periodiek geïndexeerd.

Een overstap (overigens niet verplicht) van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht betekent dat duidelijkheid wordt geschapen voor woningeigenaren omtrent toekomstige erfpachtverplichtingen. Bij een overstap wordt aan de hand van de huidige waarde van de grond berekend, rekening houdend met inflatie, hoe groot de te betalen canon zal worden na afloop van het lopende erfpachtcontract (dat gebaseerd is op voortdurende erfpacht). Dit maakt dat huizen gemakkelijker kunnen worden verkocht omdat banken eerder geneigd zijn om hypotheken te verstrekken. Ook is het nu mogelijk om voor eens en voor altijd de erfpacht af te kopen. De grond wordt dan zo ongeveer in eigendom verkregen.

Het College van B&W in Diemen heeft toegezegd nog dit jaar te komen met beleid omtrent hoe in Diemen om te gaan met erfpacht. Want ook in Diemen zijn er een flink aantal appartementen op erfpachtgrond. Deze zijn met name te vinden op het Julianaplantsoen en op het Wilhelminaplantsoen. Hopelijk put het College inspiratie uit de ontwikkelingen in Amsterdam.

 

Johan Jägers