Erfpacht

INLEIDING

OVER ERFPACHT En weer spreken we over de erfpacht. Een complex onderwerp en een beladen onderwerp. Een onderwerp waar substantiële belangen mee zijn gemoeid zowel voor de erfpachters als voor de gemeente.

JAMMER En dan is het jammer dat de besluitvorming, gezien de Corona, digitaal moet plaatsvinden. Standpunten zullen niet op een optimale manier kunnen worden uitgewisseld. Emoties vervlakken. We hebben nog even overwogen om te trachten de besluitvorming opnieuw uit te stellen.

TEGEN ERFPACHT De VVD is zoals bekend geen voorstander van erfpacht. Wij vinden dat ook inwoners moeten kunnen profiteren van grondwaardestijging. Erfpacht moet geen melkkoe zijn van de overheid.

VOORSTEL

NAAR EEUWIGDURENDE ERFPACHT We zijn dan ook blij met het voorstel voor  overgang naar eeuwigdurende erfpacht. Dit is een veel minder ingrijpende vorm van erfpacht, die bij afkoop van de canonverplichting, goed te vergelijken is met volledig eigendom.

IN 2014 AL In 2014 is al vastgesteld dat de Diemense tijdelijke erfpacht zou worden omgezet naar eeuwigdurende erfpacht. Daarmee kwam de gemeente de erfpachters tegemoet. 

BLIJVEN WONEN Diemense erfpachters hoefden zich nu geen zorgen meer te maken dat na afloop van het huidige erfpachtcontract de grond zou worden opgeëist door de gemeente voor andere doeleinden. Essentieel voor de verkoopbaarheid van de woningen.

REDELIJK VOORSTEL Kijkend naar de geschatte canonprijzen en afkoopprijzen waren we er van overtuigd dat er een redelijk voorstel op tafel lag. De informatie van het College van 28 april jl. maakte dat nog duidelijker.

EENGEZINSWONINGEN Koop van bloot eigendom voor de eengezinswoningen zou volgens de brief uit 2006 aan de heer de Jager nu al zijn neergekomen op zo’n 67.000. Dan zijn de prijzen uit het voorstel van minder dan 45.000 zeker gerechtvaardigd. En daarmee ook de prijs van de afkoop van de canonverplichting. Na de afkoop van de canonverplichting is de koop van bloot eigendom immers gratis.

AMSTERDAM EN TIJDELIJKE ERFPACHT En ook een vergelijking met Amsterdam v.w.b. de tijdelijke erfpacht toont aan dat Diemense erfpachter goed af is. 

AMSTERDAM EN VOORTDURENDE ERFPACHT Een vergelijking met de voortdurende erfpacht in Amsterdam heeft gezien het grote verschil met de Diemense situatie geen zin.

WOZ 2014 Enigszins zuur voor de Diemense erfpachters is misschien het feit dat de voorstellen zijn gebaseerd op actuele WOZ-waarden. Dat terwijl er al in 2014 over herziening van het erfpachtstelsel is gesproken in de Raad. De suggestie is daarmee gewekt dat door het verstrijken van de tijd en de nu veel hogere WOZ-waarden er een veel minder gunstig voorstel op tafel ligt dan er had kunnen liggen. Maar de vraag is of dat waar is? Een lagere WOZ had wel samen kunnen gaan met een lagere depreciatie resulterend in een ongeveer gelijke uitkomst.

ZEER REDELIJK Al met al  lijkt het, wat ons betreft, dus een goed voorstel. In ieder geval voor de erfpachters. 

AMENDEMENTEN

AMENDEMENTEN Er zijn een tweetal amendementen ingediend.

AMENDEMENT PVDA EN GL Over het amendement van de PvdA en van GL. De VVD ziet dit als een substantiële tegemoetkoming richting de erfpachters, maar heeft daar wel een aantal kanttekeningen bij.

TEGEEMOETKOMING Het amendement behelst voor de gemiddelden een tegemoetkoming voor afkopers tussen de 2 en 5% en een tegemoetkoming voor degenen die overgaan op de nieuwe canon tussen de 17 en 20%. Dit komt niet geheel overeen met de tekst van het amendement.

VRAAG OVER FINANCIEN Het amendement zegt niets over de financiële consequenties voor de gemeente Diemen. Er is een financieel effect genoemd van 2 miljoen. De wethouder noemt zelf een effect van 350.000. Afhankelijk van het aantal erfpachters dat kiest voor afkoop en het aantal erfpachters dat kiest voor canon zal de waarheid ergens in het midden liggen.  We vragen de wethouder of hij het amendement financieel verantwoord vindt voor de gemeente?

DOELSTELLINGEN Ook zegt het amendement niets over wat het doet met de tweede  doelstelling van de herziening namelijk het terugdringen van administratieve taken. Een grotere tegemoetkoming voor de afkopers, t.o.v. degene die de nieuwe canon gaan betalen, had hier meer voor de hand gelegen wat ons betreft. Als het aan de VVD had gelegen hadden we de meer royale tegemoetkoming dus aan de afkopers gegeven.

BEPERKT PROBLEEM Want de overwegingen van het  amendement zijn flinterdun. Het amendement beoogt een probleem op te lossen dat zich over 16 jaar heel misschien bij enkele bewoners zou kunnen voordoen. En waar ook alternatieve oplossingen voor zijn (bijvoorbeeld woonkostentoeslag). Een probleem dat nog belangrijk kleiner is dan het lijkt gezien de aftrekbaarheid van de canon voor de inkomstenbelasting. De gemeente heeft wel problemen opgelost met minder geld.

INGANGSDATUM Belangrijk element van het amendement is, wat de VVD betreft, de voorgestelde ingangsdatum van het voorstel te weten 1 oktober. Daarmee is er tijd om een plan uit te werken voor het collectief verwerven van bloot eigendom door of middels de VVE’s. In de nota herziening erfpachtbeleid zijn daar de mogelijkheden voor geschetst.

AMENDEMENT ONS DIEMEN Na al die maanden dat we al bezig zijn met het onderwerp erfpacht ontvingen we pas vandaag een amendement van Ons Diemen. Wij hebben helaas geen tijd meer gehad om daar goed naar te kijken. Het onderwerp erfpacht en ook het amendement is te complex om daar zo laat nog een onderbouwde mening over te vormen.

Wel zagen we dat het amendement op nog veel lagere afkoop- en canonbedragen uitkwam. Het voordeel voor de een is het nadeel voor de ander. We vragen ons dus af wat de heer Advocaat zegt tegen de mensen die te maken hebben met forse huurverhogingen en de mensen die genoodzaakt waren om veel geld te betalen voor de grond onder hun koophuis.

Wij kunnen er niet mee instemmen.

 EN VERDER

NIET MEDE FINANCIEREN De VVD is het eens met het College dat zij het verwerven van bloot eigendom voor een compleet appartementencomplex niet mede wil c.q. kan financieren.

JAMMER En tenslotte. De VVD vindt het heel jammer dat het College er niet in is geslaagd de bewoners duidelijk te maken dat er een voor de bewoners aantrekkelijk voorstel op tafel ligt. Een voorstel dat met het amendement van PVDA en GL nog eens fors wordt verbeterd.

Johan Jägers
Raadslid Diemense VVD

BRIEF 1994

BRIEF 1994 En dan nog de kwestie van de brief uit 1994.

BRIEF NOOIT ONTVANGEN Verschillende bewoners geven aan de brief, waarin de mogelijkheid van aankoop van bloot eigendom zou zijn geschetst, nooit te hebben ontvangen.

AFKOOP ERFPACHT  En dat erfpachters op vragen aan de gemeente of afkoop van erfpacht mogelijk was het antwoord hebben gekregen dat dit niet mogelijk was.

OPROEP Uit de reactie op archiefvragen van het CDA leiden wij af dat het College met betreffende bewoners in gesprek wil gaan om te komen  tot een redelijke oplossing. Dit juichen wij toe.

Leave a reply

Your email address will not be published.