De Diemense VVD uit bedenkingen tegen de bouw van een biomassa centrale

Door de ligging van Diemen is Diemen kwetsbaar en betaalt nu al een hoge prijs als het gaat om milieu belasting van met name verkeer en vervoer. De inzichten over vervuiling veranderen en het wettelijk kader daaromtrent veranderd terecht mee. We weten nog veel niet over de schadelijkheid van veel stoffen. De VVD doelt hier nu bijvoorbeeld met name op de schadelijkheid van fijnstof en ultra fijnstof. Is het huidige kader wel afdoende om te beschermen? Er zijn daar zeker vraagtekens bij te zetten, dus we moeten voorzichtig zijn. Het gaat immers om de gezondheid van onze inwoners. Interessant is in dit verband een artikel in Trouw (9-5-2018) waarin staat dat het RIVM waarschuwt voor biomassa; het kan de gezondheid zelfs schaden.

We lezen in de voordracht van het college dat de onderhavige zaak niet gaat over de voor en tegens van biomassa. Maar naar de mening van de Diemense VVD gaat het hier wel degelijk over de effecten van deze bouwaanvraag en daarmee voor Diemen om het belang van een goede ruimtelijke ordening. Onze raad heeft daarin zeker een eigenstandige rol en bevoegdheid. Het gaat immers om het afwijken van een door ons vastgesteld bestemmingsplan. De vraag is of de afwijking van het bestemmingsplan die met deze aanvraag wordt beoogd, ruimtelijk aanvaardbaar is. De VVD fractie meent dat dit op dit moment niet het geval is. Er dient daaraan voorafgaand nog het een en ander te gebeuren.

De VVD heeft dan ook bedenkingen tegen deze bouw.

Namens de VVD fractie,

Bert Timmer