Diemen kan verklaring t.b.v. biomassa centrale weigeren.

Bert Timmer, VVD fractie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 juli heeft de coalitie bestaande uit Groenlinks, D66 en PvdA (gesteund door oppositiepartij CDA) ingestemd met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. Daarmee is de biomassa centrale waartegen meer dan 7.000 burgers een petitie tekenden een stap dichterbij. De aanwezige toeschouwers reageerden vol ongeloof op het besluit. Koos van den Berg van Höcker advocaten (o.a. bekend van de Urgenda zaak) geeft in zijn advies aan, dat een weigering van de verklaring naar zijn mening ook voor een rechter stand houdt. Desondanks heeft de coalitie ingestemd met het afgeven van de verklaring. De Diemense VVD heeft, samen met andere oppositie partijen, gepleit om het advies van Höcker advocaten op te volgen. Hieronder vindt u de spreektekst van Bert Timmer, lid van de VVD fractie.

Meneer de Voorzitter,

Maar we trekken ons er niets van aan,

We beginnen weer van voren af aan

Het is altijd zo gegaan

Nooit iets anders gedaan

Dansen op een vulkaan.

(De laatste dans, Foxtrot, Annie M.G. Schmidt)

Zo dichtte Anne M.G. Schmidt over grote dreiging die ons boven het hoofd hangt; we dansen op een vulkaan, maar wij kunnen onze invloed laten gelden.

Vanavond spreken we voor de 4e keer over het wel of niet afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen aan de provincie Noord Holland in verband met de aanvraag van Nuon om een biomassacentrale in Diemen te bouwen.

In mijn betoog van 4 juli heb ik nadere vragen gesteld aan het college, zodat wij met die antwoorden op die vragen ons standpunt definitief kunnen bepalen. Dank weer voor alle antwoorden.

Politiek begint met ergens een mening over hebben, maar het gaat daarna vooral over het maken van keuzes en verantwoordelijkheid willen nemen.

Kunnen we en willen we in de gemeenteraad van Diemen de gevraagde Verklaring van geen bedenkingen weigeren?

Ik heb nog niemand gehoord die voor het afgeven van de vvgb is, maar ik heb wel veel formele argumenten gehoord en gelezen waarom we die verklaring niet zouden kunnen weigeren.

Ook ons college van B&W wil ons laten geloven dat we niet anders kunnen als raad, dan deze verklaring afgeven. Staan we met de rug tegen de muur?

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schrijft in haar brief van 27 juni 2019 aan de Tweede Kamer dat op basis van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 er in beginsel al een vergunning nodig is voor het weiden van vee. En wij zouden dan nu een Verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven aan de provincie om door Nuon een biomassa centrale te laten bouwen?

We hebben over onze mogelijkheden als raad een second opinion gevraagd bij Höcker advocaten en Koos van den Berg van dat kantoor heeft in zijn advies ons comfort geboden.

Van den Berg is een vooraanstaand advocaat die oplossingen vindt waar anderen niet aan dachten of durfden te denken. Hij won spraakmakende zaken op verschillende rechtsgebieden (Urgenda, Parlementaire Enquete Bouwfraude en over de aansprakelijkheid van banken voor overkreditering van hun klanten).

We staan helemaal niet met onze rug tegen de muur, sterker nog we kunnen onze rug rechthouden en de verklaring van geen bedenkingen weigeren!

Höcker/Van den Berg geeft in zijn advies van 12 juni 2019, dat inmiddels ook bij de college voordracht is gevoegd, waarvoor dank, uitvoerig en met kracht van argumenten aan dat goede ruimtelijke ordening zich verzet tegen het verlenen van planologische medewerking aan de gevraagde oprichting en inbedrijf neming van de te bouwen biomassa centrale door Nuon.

De mogelijkheden zijn er, nu de bestuurlijke en politieke moed nog.

De VVD wil de verantwoordelijkheid niet afschuiven naar de provincie, zoals het college suggereerde toen werd geantwoord dat er altijd nog rechtsmiddelen kunnen worden aangewend als de vergunning door de provincie is verleend. Bovendien zadel je daarmee burgers met veel moeite en kosten op.

Als we willen, dan kunnen we als gemeente de Verklaring van geen bedenkingen weigeren. Dit zou het nodige werk voor onze ambtenaren kunnen opleveren, maar dat mag en kan geen reden zijn om nu niet de kans te benutten om Diemen te vrijwaren van deze bouwplannen. We huren als gemeente wel vaker externe deskundigheid in. Hoewel de VVD daar altijd kritisch op is, willen wij hier op voorhand aangeven daar open voor te staan.

We kunnen als gemeente gebruikmaken van ons publiekrechtelijk instrumentarium. We hebben geen behoefte aan een boterzacht convenant.

De fractie van de VVD wil zich moreel kunnen verantwoorden. We zijn als raad gekozen als de vertegenwoordigers van de Diemenaren. Wij moeten stemmen zonder last of ruggespraak, hetgeen betekent dat we ons als volksvertegenwoordiger niet mogen laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. We moeten op basis van eigen inzicht en overtuiging tot een oordeel komen. Daar hoort ook bij dat we onze nek moeten durven uit te steken als dat voor Diemen nodig is.

We moeten niet blind procedures volgen of, sterker nog, procedures volgen zoals anderen menen dat die procedures luiden. Bovendien zijn wij niet de gemeente van de regels en de rek? Dus: practice what you preach! Zelf blijven nadenken is essentieel en vaar je eigen koers.

Er is in onze vergadering van 4 juli terecht aandacht besteed aan het risico van een schadeclaim van Nuon. Een echt concreet en goed onderbouwd antwoord naar de omvang van de mogelijke claim is niet gegeven, wel een slag in de lucht (€ 300 miljoen), die we gauw weer moesten vergeten. Hoe zit dit? Is het antwoord op die vraag alleen gegeven om ons bang te maken? Waarom is die vraag, als het een serieus risico is, dan niet echt goed uitgezocht? De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat het college dit risico en in ieder geval de omvang van een mogelijke claim niet groot inschat.

Verder merken wij op dat het de provincie Noord Holland zou sieren om met de zorgen van Diemen mee te denken. Zeker gezien het nu geldende coalitie akkoord van de provincie Noord Holland is het een belofte aan de kiezers om uitbreiding van bestaande of bouw van nieuwe grootschalige biomassa centrales tegen te gaan.

De fractie van de VVD wil een amendement in stemming brengen, waarmee we als raad onze verantwoordelijkheid nemen en tegen afgeven van een verklaring van geen bedenkingen besluiten.

We dansen op een vulkaan!

Tot zover.

Leave a reply

Your email address will not be published.