College van B&W: ‘Burger merkt niets van besluit zoekgebied windmolens’

Bert Timmer, VVD fractie

De Diemense VVD denkt hier anders over. ‘Als we nu instemmen zwemmen we in een besluitvormingsfuik‘ Aldus Bert Timmer van de VVD fractie. ‘Hogere bestuursorganen, Provincie en Rijk, kunnen al snel concluderen (door instemming met de zoekgebieden) dat er in Diemen draagvlak is voor windmolens. Hier kan en zal in latere vergunningsverleningstrajecten gebruik van gemaakt worden.

De VVD fractie is van mening dat de gezondheid van omwonenden in het geding is. Het RIVM geeft aan dat hinder en slaapverstoring als schadelijke gezondheidseffecten moeten worden gezien. In één van de onderzoeken die het RIVM uitvoert wordt ook onderzoek gedaan onder omwonenden van windmolens. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. In opdracht van het college van B&W in Diemen wordt ook nog onderzoek verricht en ook daarvan zijn nog geen resultaten bekend. Nu een besluit nemen is daarmee prematuur en doet geen recht aan de zorgen die de inwoners van Diemen hebben. Dat er maar liefst 31 insprekers waren is hier eveneens een duidelijke indicator voor.

De transitie naar een duurzame economie is ook voor de Diemense VVD een belangrijk punt Dit vraagt om verstandig beleid. Het moet betaalbaar zijn voor gewone gezinnen en ondernemers en er moet altijd elektriciteit zijn voor die gezinnen en bedrijven. We moeten inzetten op een brede mix aan mogelijkheden om elektriciteit op te wekken. Daar zijn ook oplossingen voor. Windenergie vooral op zee toepassen waar meer wind is en grotere turbines geplaatst kunnen worden. Binnen Diemen veel meer inzetten op zonne-energie, daarvoor kan nog onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn op daken, parkeerterreinen of taluds van spoor- en autowegen bijvoorbeeld. We moeten breed kijken en in Nederland inzetten op aquathermie, geothermie, warmte-koudeopslag, windenergie, zonne-energie en kernenergie.

Leave a reply

Your email address will not be published.