Coalitieakkoord 2022-2026

Besluitvormende raad donderdag 19-5-2022, agendapunt 5.

Vaststelling coalitieakkoord.

Diemen met elkaar en voor elkaar. Groen, open, inclusief en sociaal. Zo heet het coalitie akkoord dat vanavond voorligt ter vaststelling. Een akkoord van GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA. Deze partijen hebben de afgelopen 2 maanden hard gewerkt aan dit akkoord en het is nu aan de raad om dit akkoord vast te stellen.

Daarom ook vooraf alvast complimenten voor de snelheid van het proces en ook specifiek voor de  participatieparagraaf die wat ons betreft goed gevuld is. We zijn benieuwd wat daar in de praktijk van terecht komt. Geen woorden, maar daden!

Eerder waren er ook al mooie woorden over participatie opgeschreven, maar bij de uitwerking ging het regelmatig mis en ontstonden misverstanden, bijvoorbeeld over de verwachtingen rond de “of” vraag ten opzichte van de “hoe” vraag.

De niet onderhandelende partijen is slechts enkele dagen gegund om de plannen te lezen, intern te bespreken en er een duiding aan te geven. Dit is kort dag, maar er staat ten opzichte van het vorige coalitieakkoord wat ons betreft weinig nieuws in. Het is vooral een voorzetting van het vorige akkoord.

Dit is interessant omdat er wel een nieuwe partij toegetreden is tot de coalitie, namelijk Ons Diemen. Deze partij heeft zoals wij constateren belangrijke speerpunten zoals het niet bouwen in Buitenlust en  het niet openstellen van de busbaan, laten varen. Maar welke punten heeft deze partij teruggekregen?

Wij zien ze niet en het lijkt er dan ook op dat Ons Diemen kosten wat het kost wilden meebesturen. Een handtekening die de VVD nooit gezet zou hebben. Bovendien ontbreekt de financiële verantwoording en onderbouwing.

Bij het lezen van dit akkoord kwamen bij de fractie van de Diemense VVD dan ook twee gedachten naar boven:

Het oude liedje: wie zal dat betalen en het verhaal van Faust.

Er staan veel opendeuren in dit akkoord en platitudes. Als je opschrijft dat je voldoet aan de wettelijke voorwaarden dan voegt dit niets toe. (Laatste zin pagina 28.) Net zo als de opmerking dat je zult proberen zo efficiënt en effectief mogelijk met het gemeenschapsgeld om te gaan. (pag.30). We mogen toch verwachten dat dit altijd gebeurt ook al is het niet opgeschreven? De vele verwijzingen naar Den Haag, de Rijksoverheid, hadden wat ons betreft achterwege kunnen blijven. Het gaat immers om de plannen voor Diemen.

Het heet: Diemen met elkaar en voor elkaar. Betekent dit ook met inbreng van de gehele raad, dus ook de oppositie? De tijd zal het leren, maar hoe staan de toekomstige coalitiepartijen er op dit moment in?

We zullen ons beperken tot voor ons belangrijke opmerkingen over

1) veiligheid, 2) wonen, 3) inkomen en armoede .

VEILIGHEID

Het is goed te lezen dat de aanpak Scheerlicht wordt gesteund, maar we begrijpen niet dat cameratoezicht wordt omschreven als geen effectief middel voor toezicht en preventie in de openbare ruimte. Hoezo? Wat de VVD betreft moet je geen handhavingsinstrument per definitie uitsluiten. Er zijn genoeg voorbeelden in andere steden waar het instrument succesvol wordt ingezet. Wat is er in Diemen anders dan in Amsterdam? Kan de coalitie dat toelichten?

WONEN

We leven in een tijd met veel uitdagingen. De uitdagingen worden ook genoemd in het akkoord. Een van deze uitdagingen is zeker de woningnood.

Een dak boven je hoofd is één van de belangrijke levensbehoefte. De Diemense VVD heeft zich uitgesproken voor het realiseren van woningen voor mensen met een middeninkomen; met name middeldure huurwoningen, koopwoningen voor starters en levensloopbestendige woningen.

Dit omdat in de afgelopen jaren, dit type woningen nauwelijks is gebouwd in Diemen. Het bouwen van meer betaalbare koopwoningen of middenhuur woningen creëert doorstroom en biedt ook kansen voor de mensen in een sociale huurwoning of die daar naar op zoek zijn.  

In de voorstellen van deze coalitie lijkt er op of het woord middenhuur of starter zorgvuldig is vermeden in dit akkoord. De reguliere woningzoekend wordt nauwelijks geholpen. Waarom is dat? Waarom doet het nieuwe bestuur niets voor de starter? Niets voor de middengroepen? Deze groep mogen wij niet in de kou laten staan. Wij vragen aandacht voor de verpleegkundigen, politie agenten  en de starter. We missen de inbreng van met name D66 op dit vlak. We zouden verwachten dat D66 hier wel steviger op had willen inzetten. Wat wil deze coalitie doen voor deze groepen?

INKOMEN EN ARMOEDE

In de optiek van de Diemense VVD moet werken lonen. Er moet dan ook een verschil zijn tussen bijvoorbeeld bijstand aangevuld met allerhande toeslagen en het minimumloon. Met andere woorden, welke stimulans denkt de coalitie te geven om werken voor mensen in Diemen nog aantrekkelijker te maken? Dit is noodzakelijk, gezien ook de extreme krapte op de arbeidsmarkt. We lezen er in dit akkoord niets over.

We hebben bijvoorbeeld vragen gesteld over hoe we belemmeringen voor de nieuwste inwoners, vluchtelingen uit Oekraïne, zoveel mogelijk kunnen wegnemen om aan het werk te gaan. Voor de VVD is het belangrijk dat mensen die willen werken zoveel mogelijk worden ondersteund bij het vinden van werk.  

Net als de coalitie vindt de VVD het een goed idee om bij armoedebeleid naar gezinnen te kijken met kinderen zodat kinderen niet buitengesloten worden. We willen echter ook aandacht vragen voor mensen in armoede die alleen zijn en met name ouderen. Wat de VVD betreft moet grotere aandacht voor gezinnen niet leiden tot vereenzaming bij andere groepen Diemenaren. Ook voor deze groepen moeten er mogelijkheden blijven om te participeren in de samenleving.

Op pagina 10 lezen we dat de aanpak Grip op het sociaal domein enkele jaren geleden is gestart. Als dit al zo is, dan zijn de resultaten voor ons onvoldoende gebleken. We zijn er vooralsnog niet gerust op. Zeker nu we bijvoorbeeld laatst konden vernemen van de verantwoordelijk staatssecretaris dat er landelijk al (jeugdzorg: de grootste bron van zorg) één op de zeven kinderen hulp via Jeugdzorg krijg. Kan de beoogd wethouder uitleggen hoe hij de kosten in deze periode in Diemen in toom wil houden? Wat de VVD betreft zouden informele netwerken van familie en vrienden meer ingezet kunnen voor ondersteuning bij lichte zorg.

Natuurlijk onderschrijven we volledig het streven om kinderen te laten opgroeien in een kansrijke, veilige, sociale en gezonde omgeving. Soms is daarbij hulp en steun bij nodig vanuit de gemeente. Maar durven we ook grenzen te stellen? We lezen dat veel geld vooral naar lichte hulp gaat, zo wordt hulp bij  examenstress in sommige gemeenten blijkbaar nu ook betaald uit het budget voor Jeugdzorg, betaald door de overheid. Terwijl kinderen die echte zware hulp nodig hebben, bij complexe situaties buiten de boot vallen of op een wachtlijst terecht komen.

En verder.

Hoe moeten wij de alinea op pagina 8 lezen met betrekking tot DUO+?

Er staat:

We willen ons verder versterken door strategische taken vanuit de DUO+ organisatie in te bedden in de eigen gemeentelijke organisatie en wij kiezen uitdrukkelijk niet voor een verdere overheveling van taken naar DUO+. Lezen we hier een terugtrekkende beweging uit DUO+? Meer zelf doen in de Diemense gemeentelijke organisatie? En als dat zo is waarom dan?

De zoektocht naar mogelijkheden voor windmolens gaat voort, net zo als de verdichtingsbouw, invoering van 30 km in de bebouwde kom en het openstellen van de busbaan. Met name van Ons Diemen zijn we benieuwd te horen hoe dit is te verklaren met eerdere stellingname. Of is hier net als in het verhaal van Faust de ziel verkocht?

We lezen in het akkoord niets over belangrijke zaken zoals de achterstand bij het ophogen van wijken, zoals in Diemen Noord en Buitenlust. Mogen we er van uitgaan dat ook dit soort zaken adequate aandacht krijgt, met de bij behorende financiële middelen?

Ten slotte.

Alles overziende kan de fractie van de Diemense VVD niet instemmen met dit coalitie akkoord. Het is wat ons betreft vaag en voor de VVD ook erg belangrijk: nergens worden de keuzes financieel onderbouwd. Bovendien worden er richtingen gekozen die ver weg liggen van onze keuzes.

Kortom

De VVD is voor het realiseren van woningen van starters en middeninkomens. Deze doelgroepen worden nu niet benoemd door dit college.

De VVD steunt de inwoners van Buitenlust

De VVD is voor een veilig Diemen,

De VVD wil een haalbare en betaalbare energietransitie,

Maar geen windmolens in het dichtbebouwde Diemen.

Daarom steunen wij dit coalitieakkoord niet en zullen wij dit college kritisch blijven volgen.

Tot zover.

Bert Timmer, fractievoorzitter Diemense VVD

Leave a reply

Your email address will not be published.