Busbaan open voor verkeer of niet?

De Gemeenteraad heeft vergaderd over het wel of niet openstellen van de busbaan voor verkeer. Het doel daarvan is om het verkeer te verdelen over meer toegangswegen. De vraag is natuurlijk of dit uitpakt zoals bedoeld en hoe zit het met alternatieven? Hieronder het betoog van Bert Timmer, lid van de VVD fractie.

 Betoog eerste termijn Informatieve raad 1-7-2021, agendapunt 3

Vaststellen bestemmingsplan Verkeerstructuur Diemen Zuid.

Vanavond ligt informatief voor het Vaststellen bestemmingsplan Verkeerstructuur Diemen Zuid. Dit dossier kent een lange geschiedenis. De fractie van de Diemense VVD heeft met vele betrokkenen hierover contact gehad en stelde op 5 maart 2019 schriftelijke vragen aan het College, welke op 10 april 2019 werden beantwoord.

Er is veel gebeurd en er is veel werk verzet, zowel door betrokken inwoners als door de gemeente Diemen. We hebben vanavond goed geluisterd naar de insprekers.

Diemen groeit! In Diemen wordt veel gebouwd en het aantal inwoners neemt in de komende jaren nog gestaag toe. In Diemen Zuid is de ontwikkeling van Holland Park in volle gang. Het is van essentieel belang dat de leefbaarheid, ook in de reeds bestaande wijken van Diemen, gewaarborgd wordt. Door de ligging van Diemen, tussen snelwegen, spoorwegen en vaarwegen, zijn veiligheid, geluid en luchtkwaliteit belangrijke onderwerpen, zeker in het licht van de groei en de daarmee samenhangende toename van verkeer. De nieuwe wijk Holland Park is bijvoorbeeld zo opgezet dat autobezit en daarmee autoverkeer niet wordt gestimuleerd.

Het inwonertal van Diemen groeit in een relatief korte tijd naar rond de 37.000 inwoners. De groei van dit inwonertal voltrekt zich voor een belangrijk deel aan de zuidkant van Diemen. Daarom moeten oplossingen gevonden worden voor de verkeerscirculatie van Diemen Zuid. Bewoners maken zich zorgen over het drukke (vracht)verkeer dwars door Diemen Zuid over te drukke en smalle wegen in woonwijken. Het college wil de busbaan openstellen om de verkeersdruk te verdelen. Daar kleven voor bewoners die aan of dichtbij de busbaan wonen nadelen aan in de vorm van verkeer pal langs tuinen/woningen en wellicht aanzuigende werking van niet bestemmingsverkeer.

De fractie van de Diemense VVD is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid voor Diemen als geheel en voor de samenhang van Diemen, evenals haar verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid en evenwichtige verdeling van last.

Het is opmerkelijk dat dit college/de coalitie ervoor kiest met name autoverkeer door Diemen te faciliteren. In de optiek van de Diemense VVD zijn de fiets en wandelverbindingen van Diemen zuid naar Diemen centrum op dit moment al prima te noemen. Is dat niet voldoende om het autoluwe Holland Park te verbinden met de rest van Diemen? Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan?

Of is er in Holland Park toch meer autobezit dan vooraf ingeschat? Het lijkt er in ieder geval op dat het college ruim baan wil geven aan de auto in Diemen zuid. Is dit college auto-minnend is geworden?

Mede in het kader van de noodzakelijke participatie willen de bewoners graag meedenken over oplossingen en gehoord worden. Het gaat om het belang van Diemen, nu en in de toekomst. In brainstormsessies met bewoners is gebleken dat er natuurlijk verschillende belangen spelen, maar het leefbaar houden van de woonomgeving is een gemeenschappelijk uitgangspunt. Om dat uitgangspunt vorm te geven moet voorkomen worden dat doorgaand autoverkeer dwars door Diemen Zuid wordt gestimuleerd, dan wel dat extra snelle mogelijkheden voor doorgaand verkeer worden geopend.

Door betrokken bewoners is eerder gevraagd om een second opinion over de openstelling van de busbaan. We vragen het voor de zekerheid nog maar een keer; is de wethouder alsnog bereid een dergelijke second opinion door de bewoners toe te staan en te financieren? Zo nee, waarom niet.

Het is belangrijk dat bewoners en hun bezoek natuurlijk wel met de auto hun eigen huis kunnen bereiken, maar doorgaand verkeer heeft in de woonomgeving niets te zoeken en kan om deze wijken heen rijden. De infrastructuur is daar op toegerust.

De zorg voor ons milieu is inmiddels een breed gedragen onderwerp. We moeten de uitstoot van CO2, stikstof, fijnstof en ultra fijnstof terugdringen in het belang van onze gezondheid.

We vroegen eerder al onderzoek te doen naar het weren van niet bestemmingsverkeer cq sluipverkeer.

Zo zijn alternatieve oplossingen voorgesteld in de vorm van afsluitingen en/of eenrichtingsverkeer op de hoofdwegen in Diemen-Zuid. Ook werd voorgesteld alleen specifieke doelgroepen toegang te verlenen tot Diemen Zuid. Het college vindt deze alternatieven onwenselijk omdat de verbindingen binnen en buiten de wijk dan verslechteren en veel bewoners en andere doelgroepen worden gedwongen tot omrijden. Dit betekent per saldo een toename van het aantal autokilometers in Diemen met de daarbij behorende nadelige effecten.

Een permanente toegangscontrole bij de doorgang door Diemen zuid wordt ook als onwenselijk en niet uitvoerbaar beoordeeld door het college, waarbij ook de verkeersadviseur van de politie ondubbelzinnig negatief heeft geadviseerd over de handhaafbaarheid van afsluitingen met de uitzondering bestemmingsverkeer. Wat het College betreft is de optie om Diemen Zuid alleen voor bestemmingsverkeer open te stellen dan ook niet uitvoerbaar.

Bij het openstellen van de busbaan voor meer verkeer dan OV gaat een 30 km regime gelden, zowel op de opengestelde busbaan als op de Bovenrijkersloot. Kan de wethouder een nadere toelichting geven over de snelheidsbeperkende maatregelen die zullen worden getroffen, ook afgezet tegen toch een adequate doorstroming van met name het openbaar vervoer?

Eerder spraken wij in deze raad over de handhaving van de maximum snelheid van 30 km. Wij hebben begrepen dat de politie deze snelheidslimiet niet handhaaft. Hoe denkt de wethouder die snelheidslimiet te zullen handhaven?

Is er in dit verband ruimte om een proef te doen met handhaving van deze snelheidslimiet door BOA’s? Net zoals in Amsterdam?

De fractie van de Diemense VVD ziet niet goed op welke wijze een werkelijk evenwichtige verdeling van verkeersafwikkeling kan worden gegarandeerd over een open te stellen busbaan en de Bovenrijkersloot. Kan de wethouder daar zijn licht over laten schijnen?

Wij lazen in de Jaarstukken 2020 (pagina 101, 3.1) als doelstelling dat er geen sluipverkeer moet rijden door Diemen, maar dat doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk via auto(snel)wegen dient te rijden. Hoe brengt de wethouder deze doelstelling in relatie tot het hier voor opgemerkte dat sluipverkeer de facto niet echt te weren is?

Bert Timmer, VVD fractie

Participatie blijft een lastig onderwerp. Waar kun je als bewoner wel of niet over meedenken en waar heeft het gemeentebestuur een zelfstandige verantwoordelijkheid. Dit klemt te meer omdat het gevaar bestaat dat juist één groep belanghebbenden zal participeren, namelijk de tegenstanders. De groep die nog niet kan participeren omdat die mensen nog niet bekend zijn of een stille groep voorstanders wordt niet gehoord. Wij dienen als gemeentebestuur, raad en college, ook hun belangen mee te wegen. Zo zullen de mensen die aan de Bovenrijkersloot wonen minder snel hun stem laten horen.

Na deze raadsbehandeling zal de fractie van de Diemense VVD haar standpunt bepalen, mede ook afhankelijk van het debat van vanavond en de reactie van de wethouder.

Tot zover.

Leave a reply

Your email address will not be published.