Betoog over hoogbouw Arent Krijtstraat

Door: Brigitte Wielage, fractievoorzitter VVD Diemen
De VVD heeft net als veel omwonenden en ook andere Diemenaren moeite met het plan zoals dat voor AK1 is gepresenteerd. Het is te volumineus en wijkt zowel qua bouwoppervlak als qua hoogte zeer af van het vigerende bestemmingsplan. Er is op 14 september al veel over gezegd.
De VVD is dan ook tevreden met het feit dat het College verzoekt aan de Raad om de verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van het huidige plan niet in stemming te brengen. Er is kortom ruimte voor een nieuw c.q. aangepast plan. Wij zijn van mening dat dat niet nog vele maanden hoeft te duren. Er is al veel voorwerk gedaan.
De VVD brengt de volgende motie t.a.v. AK1 in stemming. De motie voorziet in een uitgebreidere vorm van burgerparticipatie tijdens de planontwikkeling. Uitgebreider dan tot nu toe het geval was en dat heeft geleid tot de situatie waarin we nu met zijn allen in zitten. In ieder geval een vorm van participatie waar de coalitiepartijen geen moeite mee zullen hebben. In het coalitieakkoord voor de periode 2014-2018 valt immers te lezen:
Bij ontmoeten en verbinden hoort een goede dialoog tussen gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. In dat verband willen wij de communicatie vanuit de gemeente versterken en de betrokkenheid van bewoners en organisaties bij het gemeentelijke beleid vergroten.
Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad actief betrokken is bij beleidsvoorbereiding en kaderstelling. Meer dialoog met inwoners en organisaties betekent immers ook meer dialoog in de gemeenteraad.
En verder:
Voor het goed functioneren van de Diemense gemeenschap is de inzet en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties nodig; ook dat is ontmoeten en verbinden. Om die betrokkenheid ook voor de toekomst te behouden is het nodig dat burgers vertrouwen houden in de politiek en in de gemeentelijke organisatie. De stijl van besturen richten zich op openheid en toegankelijkheid voor iedereen. Dat vraagt transparantie, goede voorlichting en communicatie. Het betekent meer luisteren naar de burgers en organisaties en een betere en eerdere betrokkenheid van inwoners voor plannen die hun omgeving betreffen.
Het kan dus niet anders dan dat het plan in samenspraak met de bewoners wordt herzien. Wij willen de wethouder alvast meegeven dat er geen sprake kan zijn van het slechts verminderen van de hoogte met bijvoorbeeld 2 of 3 bouwlagen. Dat zou het gebouw immers plomp maken en het hele ontwerp uit verhouding brengen. Zo’n gebouw moeten we niet willen op deze belangrijke locatie.
Wij willen ook nog even de jongerenraad danken, die aan onze oproep om een zienswijze van hun kant in te dienen gevolg hebben gegeven. Het laat geen twijfel dat zij hun vraagtekens zetten bij dit plan en het afkeuren. Wij roepen de wethouder op ook het nieuwe plan met hen te bespreken en hun vragen bij dit plan daarin mee te nemen.

Brigitte Wielage