Bestemmingsplan Arentkrijtstraat

In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal (Bilderdijk). In mijn bijdrage voor de informatieve raad van 17 september wees ik op het nut van leren van de geschiedenis. Ik blijf dat onderstrepen omdat dit nodig is.

De fractie van de VVD staat hier voor een lastige afweging. Wij zijn van mening dat er op deze plek gebouwd moet worden, maar we zetten grote vraagtekens bij wat er nu zal komen, in ieder geval voor wat betreft het gebouw en de huren. Moet er dit landmarkt komen? Wat ons betreft niet. Verder mag het participatieproces zoals dat hier is verlopen, wat ons betreft die naam niet dragen. Ik zal hierna kort ingaan op de hiervoor genoemde elementen. Ten slotte zal ik aangeven hoe we als fractie stemmen.

Het gebouw. Ten opzichte van een eerder bouwplan voor woningen is het nu beoogde bouwplan aangepast. Het is evenwel nog steeds groot en massief voor de beoogde kleine plek. De fractie van de VVD merkt hier op dat op de plaats van het voormalige postkantoor in het centrum van Diemen het meer voor de hand had gelegen hoog te bouwen en daar niet te kiezen voor laagbouw. Ook de bond Heemschut is van mening dat deze hoogbouw in de Arent Krijtsstraat detoneert. Het is echt teveel.

De huurprijzen. Wat de VVD betreft bestaat daarover voor dit project geen duidelijkheid. We begrijpen niet hoe GroenLinks in de informatieve raad kan uitspreken blij te zijn dat het hier gaat om woningen gericht op het middensegment en tegelijk vraagt of er al meer duidelijkheid is over de range van huurprijzen (pag. 4 verslag raad 17-9). Ook de wethouder was daar in zijn bijdrage niet glashelder over. Om welke huurprijzen gaat het en welke waarborg is er om die huurprijzen zo te houden? Welke huurprijsverhogingen zitten er mogelijk in het vat?

Wat verstaat GroenLinks onder het middensegment (huurprijs per m2) en wat vindt zij er van als er alleen dure huur komt in dit gebouw? Dan worden er geen mensen blij gemaakt met een betaalbare woning en dat is toch reden voor u om in te stemmen met dit plan?

Verder kiest GroenLinks voor inbreiding om zo waardevol groen te behouden. Bij het station Diemen verdwijnt een aanzienlijk deel van het Van Gemertplantsoen omdat daar nu parkeerruimte moet komen. Op de oorspronkelijke parkeerplaats komt immers woningbouw. Dat is toch vreemd? Laat duidelijk zijn: de VVD kiest niet voor inbreiding en is voor behoud van leefbaarheid in bestaande wijken. Diemen heeft al voortreffelijk bijgedragen aan de woningbouwbehoefte van de regio. Dat dit college veel dure huur heeft gebouwd en nog bouwt zoals hier op de Arent Krijtsstraat 1 en geen sociale woningbouw mag niet afgewenteld worden op de leefbaarheid van de huidige wijken.

De wethouder heeft in zijn bijdrage in de informatieve raad van 17-9 aangegeven dat de ontwikkelaar een indicatie heeft gegeven van de huurprijzen. De huurprijzen zullen vergelijkbaar zijn met die van de Brede Hoed, dus tussen de € 1100,00 en € 1300,00. Overigens zijn daar grotere woningen, van circa 84 tot 100 m2.

De fractie van de VVD heeft op 26-4-2028 een amendement ingediend om onder meer huurprijzen in het midden segment te borgen, maar die motie is toen door de wethouder ontraden, omdat het niet meer mogelijk zou zijn. We constateren nu dat waar een wil is, een weg gevonden kan worden. Ook bij grond in eigendom van derden. Wat ons betreft nog steeds een gemiste kans.

Bert Timmer, Fractie Diemense VVD

Het participatieproces. De gemeenteraad en de participanten worden wat ons betreft voor teveel voldongen feiten geplaatst, zonder werkelijke inspraak en participatie. De VVD keurt dit af en de gang van zaken is in strijd met de geest van de motie van 28-9-2017. Als het dan in de ogen van het college niet anders kan, noem het dan geen participatie. Doe aan verwachtingen management en geef duidelijk aan waarover wel en waarover niet mag worden mee gedacht en geparticipeerd. Dan is dat maar duidelijk. Maak er geen schijnvertoning van.

Stemmen. Op 26 april 2018 heeft de VVD niet ingestemd voor de toen voorliggende Stedenbouwkundige randvoorwaarden nieuwbouw Arent Krijtsstraat. Ons amendement om bijvoorbeeld middenhuur te borgen werd toen niet aangenomen. Ook nu zullen wij niet instemmen met dit voorstel van het college.

Het college, deze coalitie wil voor alles de kampioen woningbouw zijn. Wat de huidige bewoners ervan vinden en hoe dit van invloed is op de directe leefomgeving en woongenot is dan ondergeschikt. Waarom zoveel steen op een zo kleine plek in een huursegment waarop we zeker op die plek niet zitten te wachten?

Leave a reply

Your email address will not be published.