Ambitie: Dienstbaar, mensgericht en verbindend

Tijdens de laatste Raadsvergadering is het ambitiedocument ‘Voor en met Diemen; kaders participatie en communicatie’ besproken. De titel spreekt voor zich. Hier het betoog van de VVD fractie:

Met het ambitiedocument stellen we de ambitie om dienstbaar, mensgericht en verbindend te handelen als gemeente. Hier is de Diemense VVD het van harte mee eens! Uit ons hart gegrepen. Want samenspel met inwoners en bedrijven en initiatieven van buiten, zijn steeds vaker nodig om tot een effectieve aanpak van vraagstukken te komen.

We willen dus niet van bovenaf regisserend optreden, maar één van de spelers zijn, natuurlijk wel met soms specifieke verantwoordelijkheden. Belangrijk is dat de gemeente die rollen vervult námens de lokale gemeenschap, námens de inwoners. Een gemeente is te beschouwen als een verlengstuk van de inwoners. We willen niet de overheid zijn die over de inwoners beslist en zaken voorschrijft of oplegt, maar een gemeente zijn die taken oppakt ten behoeve van de lokale gemeenschap of die ruimte biedt aan initiatieven en die ondersteunt en stimuleert.

We hebben de afgelopen jaren diverse succesvolle participatietrajecten laten zien en ook schakelden we vlot door op digitale participatie. Maar we hebben ook duidelijk gezien waar het niet goed is gegaan. “Participatie gaat over het geven en krijgen van inbreng en het inzichtelijk maken van belangen en ideeën. Communicatiegaat over de wijze waarop boodschappen worden uitgewisseld. 

We hebben het al vaker gezegd: eerst moet de basis goed op orde. Mensen tijdig en juist informeren in begrijpelijke taal. Zaken als een brievenpanel lijkt dan weer het andere uiterste. Bij participatie hebben we het over het betrekken van de samenleving bij wat we als gemeente willen bereiken.  In feite gaat het om een oplopende schaal van overheidsinbreng. Hierbij is het is belangrijk om vooraf duidelijk te hebben over wat al is vastgesteld en waar de participatieruimte ligt.

Participatie vraagt dus ook om heldere bestuurlijke keuzes over die ruimte. Het is van groot belang om als bestuur vaker een principebesluit over de ‘of-vraag’ te nemen om zo een duidelijke richting en betere kaders mee te geven voor de participatie. Want voorkomen moet worden dat binnen de participatie de ‘of- en hoe vraag’ door elkaar gaan lopen”. Hier is het mis gegaan wat de Diemense VVD betreft. Het is goed dat het in dit document wordt geconstateerd. Hier ligt een opdracht voor de komende projecten wat de Diemense VVD betreft.

Brigitte Wielage, VVD fractie

Een kwalitatief goed participatieproces verkleint de kans op zienswijzen achteraf of zelfs een gang naar de (bestuur)rechter! Het vergroot de betrokkenheid van de omgeving en het vertrouwen in de politiek/ het bestuur. Waarbij we moeten opletten dat Participatie geen doel op zich is. De huidige praktijk vraagt in ieder geval vooral om structurering en verheldering van de werkwijze en om zo tot een betere uitvoering van wat er op papier staat te komen.  Papier is immers geduldig!  De Diemense VVD zal hier ook scherp op zijn.

De Diemense VVD is ook voor nieuwe vormen van participatie, die wellicht beter de groep die je niet altijd hoort, de stille meerderheid, een stem te geven. 

Over Amendement 5A: De uitleg van de burgemeester dat het te vroeg is om met spoed stappen te zetten is duidelijk. Eerst de ambities van de nieuwe raad peilen, dan het soort griffie bepalen en dan het verbeterplan raadscommunicatie.  Maar het amendement refereert naar de ambities van de raad en de noodzaak actie te ondernemen. We wachten de reactie van het college af.

Leave a reply

Your email address will not be published.