Algemene beschouwingen tweede termijn

De Diemense VVD is blij dat dit Kabinet er alles aan doet om Nederland zo goed mogelijk door deze corona crisis te loodsen. Onze liberale premier waakt over onze vrijheid, maar die helaas nu vaak drastisch moet worden ingeperkt om de zorg niet over te belasten. Het gaat daarbij vooral om de bescherming van onze kwetsbare ouderen. Hierbij hebben wij ieder onze eigen verantwoordelijkheid.  Verdraagzaamheid, ook tussen de verschillende groepen is daarbij essentieel. De overheid biedt juist in deze onzekere tijden hulp aan een ieder die dat nodig heeft. Gelukkig is er de afgelopen jaren goed financieel beleid gevoerd zodat die bijstand nu ook daadwerkelijk kan worden verleend. Wij noemen dit sociale rechtvaardigheid. De VVD staat hierbij stevig voor de pijlers: goede gezondheidszorg, goed onderwijs en goede publieke voorzieningen.  We zien in de peilingen dat dit beleid wordt gewaardeerd door de Nederlanders. En ja, de beste stuurlui staan nog altijd aan wal. Want makkelijk is het zeker niet om vooruit te lopen op onvoorziene omstandigheden en Nederland te loodsen door deze onzekere tijden.

En nu naar Diemen. De VVD is tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing. Want deze verhoging zou nodig zijn vanwege een tweetal tegenvallers te weten:

  • De extra inzet van de Meerlanden die nodig was vanwege Corona en het feit dat veel mensen hun huis hebben opgeruimd.
  • Het ondanks Corona al starten met de invoering van het afvalplan (extra containers). Zonder dat de beoogde compensatie van minder restafval kon worden gerealiseerd. Dit afvalplan zou kostenneutraal worden uitgevoerd.

Overigens zijn de teksten in de begroting  zeer verwarrend. Volgens de VVD behoren deze incidentele tegenvallers te worden gefinancierd uit de algemene reserve. Dat dit mogelijk is blijkt uit pagina 15 van de begroting.

Dat het allemaal niet zo lekker loopt kunnen wij niet verhalen op onze inwoners.

Ondertussen maakt de VVD zich ernstig zorgen over de bouwwoede die Diemen inmiddels kenmerkt. Duizenden woningen zijn uit de grond gestampt, duizenden woningen staan in de planning of worden op dit moment gerealiseerd. Diemen wordt vrijwel volledig omringd door Amsterdam en geeft mede invulling aan de enorme woningbehoefte van Amsterdam zo lezen wij in het bestemmingsplan Holland Park Zuid. *) Als nauw betrokken gemeenten beschikken we over een enorm groot percentage sociale huurwoningen. Het zal de 50% niet veel ontlopen. Daarom vindt de VVD dat we onmiddellijk moeten stoppen om elk plekje in Diemen te benutten om het percentage nog verder op te schroeven. Daarvoor is het nu te laat.  Eerst zullen we moeten onderzoeken middels de nieuwe omgevingsvisie Diemen of er voldoende ruimte overblijft voor noodzakelijke voorzieningen die horen bij een gemeente ter grootte van Diemen. De VVD wil niet dat Diemen te afhankelijk wordt voor zijn voorzieningen van omringende gemeenten. Gemeenten die de verhouding tussen woningen en bijbehorende voorzieningen wel respecteren.  

*) In de gemeente Diemen, binnen de deelregio Amstelland-Meerlanden is de eigen behoefte in de periode 2017-2030 berekend op 3.200 woningen. Diemen geeft daarnaast mede invulling aan de enorme woningbehoefte van Amsterdam.

Voldoende betaalbare woonruimte is er nog altijd niet in Diemen. Helaas geldt dat voor bijna geheel Nederland. Diemen lost dat in zijn eentje niet op.

De woonverordening laat op zich wachten en de tools die tot onze beschikking staan als woonplicht en borgen van middel dure huur gebruiken we in 2020 nog steeds niet. Daarbij heeft Diemen, afgezien van de laatste paar jaar met Scheerlicht, niet of nauwelijks aandacht besteed aan onrechtmatige bewoning van met name sociale huurwoningen. Verder willen we opnieuw memoreren dat de coalitie kansen heeft laten lopen om extra sociale woningen te realiseren op Holland Park West. Een wat ons betreft veel geschiktere plek dan Buitenlust.

De VVD stemt tegen de begroting met name vanwege de rommelig onderbouwde verhoging van de afvalstoffenheffing en beoogde woningbouw op  inbreidingslocaties voor het gereedkomen van de nieuwe omgevingsvisie.

5c: Reactie VVD op de amendementen en de moties en op beantwoording college:

Wij stemmen mee met het amendement van de OPD m.b.t. de fietsverbinding en dienen de  amendementen van OD over het uitstel van een jaar van genoemde investeringen mede in.

Motie 1: VVD, OnPD,OD,CDA Herstel van het van Gemert plantsoen

Wij handhaven de moties m.b.t. het Van Gemertplantsoen

Motie 2:  VVD, OnPD,OD,CDA Bodycams voor BOA’s

De burgemeester zegt toe daar een memo over te zullen schrijven. En schuift dat een flink aantal maanden naar de toekomst. Terwijl nu met de Corona er juist zo’n behoefte is aan extra equipment. Bijna alle BOA’s, althans een grote meerderheid, wenst een body-cam. Zij willen met een veiliger gevoel en comfortabeler hun werk kunnen doen. Natuurlijk kleven er wat bezwaren aan de body-cam, maar dat geldt ook voor de handboeien. Wij lezen vrijwel uitsluitend positieve verhalen c.q. recensies  over de body-cam. En ook in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht worden de bodycams inmiddels volop ingezet. En dan gaan wij daar over een aantal maanden een memo aan wijden. Het internet puilt er van uit. De VVD wil niet wachten en excessief geweld tegen onze BOA’s  voor zijn.

Motie 3: VVD, OnPD,OD,CDA Diemense Jongeren op Gezond Gewicht

We hebben de motie m.b.t. de Diemense Jongeren op Gezond Gewicht aangepast en deze handhaven we in aangepaste vorm.

Motie 4: Kwaliteit open water

Ook tekenen wij mee met de motie van de Onafh. PD. m.b.t. Diemense grachtengordel. Wij zijn het niet eens dat het zwerfafval in Diemen onder controle is. Vooral in de recreatiegebieden en daar valt het water ook onder lijkt het te verergeren.

Motie 5 Eenzaamheid onder jongeren

De motie van de PvdA OP en OD over eenzaamheid vinden wij sympathiek. Het is daarbij van belang de verschillende groepen jongeren in kaart te brengen en hoe kunnen we monitoren of we succesvol zijn in onze aanpak? Wij zijn benieuwd naar het voorstel van onze welzijnsstiching en zullen meestemmen.

Motie 6   Eenmalige bonus voor BOA’s in de openbare ruimte

De Diemense VVD dient motie in om BOA’s die een rol spelen bij de handhaving van de Corona maatregelen een eenmalige bonus toe te kennen van 300 euro conform de gemeente Amsterdam

VVD fractie. v.l.n.r.: Bert Timmer, Brigitte Wielage (fractievoorzitter) en Johan Jägers.

Leave a reply

Your email address will not be published.