Algemene Beschouwingen Diemense VVD 2020 bij Programmabegroting 2021

Inleiding en algemeen

Algemene Beschouwingen in moeilijke Coronatijd. Met deze algemene beschouwingen reageert de Diemense VVD op de Programmabegroting 2021en de daaropvolgende jaren 2022 t/m 2024. Dat is in deze coronatijd niet eenvoudig. Veel zekerheden lijken te zijn weggevallen. Mensen vragen zich af of ze hun baan en hun inkomen nog zullen behouden. Hoe het zal gaan met hun gezondheid.

Het is een heel moeilijke tijd, niet alleen voor de inwoners en ondernemers in Diemen maar ook voor de gemeentelijke organisatie. Het is op dit moment nog verre van duidelijk in hoeverre de extra uitgaven en de weggevallen inkomsten door de Rijksoverheid zullen worden gecompenseerd. Bij het geformuleerde beleid zal daardoor een flinke slag om de arm gehouden moeten worden.

Beleidsontwikkeling. Ondertussen doet de gemeentelijke organisatie haar best om het reguliere werk doorgang te doen vinden. Flinke beleidsnota’s worden geproduceerd. Wat ons steeds weer opvalt is dat in er de nota’s een grote hoeveelheid acties wordt  gepresenteerd die niet worden gekoppeld aan de beschreven doelstellingen. Zelden is duidelijk wat de verwachte effectiviteit is van de individuele acties. Kortom focus en prioriteiten zijn onduidelijk.  

Opmerkingen per programma

Sociaal

Diversiteit. De Diemense VVD hecht waarde aan een diverse en inclusieve samenleving. Het voeren van effectief beleid om de samenleving diverser en inclusiever te maken is niet eenvoudig. De VVD heeft een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat we als bestuur meer concreet de vinger aan de pols kunnen houden en zien of ons belastinggeld goed wordt besteed. We moeten oppassen voor  dikke nota’s  met een papieren werkelijkheid. De VVD had bijvoorbeeld juist op een dag als de recente Coming Out Day graag zichtbare activiteiten in Diemen gezien. Oftewel; de VVD is voor concrete prestatieafspraken die de raad kan controleren.

Gezondheidsnota. We horen ook in deze corona tijd vaak in het nieuws dat het bestrijden van obesitas belangrijk is bij de bevordering van de gezondheid en de bestrijding van de grip van een virus op de bevolking. Als we de jeugdgezondheidsmonitor bekijken zien we dat Diemen in vergelijking met de Amstelland gemeenten slecht scoort ten aanzien van obesitas.  Maar liefst 1 op de 5 jongeren heeft overgewicht; 17% heeft overgewicht en 4% obesitas. De VVD wil ook in Diemen graag een breed uitgerolde aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit is landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zij streven naar een aanduidbare stijging van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht in 75 gemeenten die nu reeds meedoen. Wij zien graag dat Diemen zich hierbij aansluit en komen daartoe met een motie.

Huisvestingsverordening 2021. Eindelijk op de agenda voor december 2020. Deze verordening gaat ons helpen om zaken op huisvestingsgebied te optimaliseren. In deze krappe woningmarkt van groot belang! De Diemense VVD denkt dat het nog beter aanpakken van zaken als illegale onderhuur, samenvoegen en woningonttrekking belangrijk is om (sociale en middel dure) huurwoningen vrij te maken voor diegenen die daar dringend behoefte aan hebben. We laten nog steeds kansen liggen.  Operatie Scheerlicht is hier de positieve uitzondering en de VVD is groot voorstander van voortzetting van dit project.   

Veilig

Camera’s. De VVD ondersteunt de visie van het College op het programma Veiligheid. Wel mist de VVD nog de nodige aandacht voor en de visie op bodycams voor de BOA’s en op cameratoezicht in het algemeen. Vanzelfsprekend moeten camera’s proportioneel ingezet worden maar de praktijk leert dat camera’s vooral ook een preventief effect hebben en incidenten kunnen voorkomen. Meerdere gemeenten in Nederland hebben bijvoorbeeld camera’s in stationsomgevingen en de nabijgelegen parkeerplaatsen ingezet. De VVD wacht niet op incidenten en komt met een motie die vraagt om bodycams voor onze boa’s.

Beveiliging station Diemen Zuid / Bergwijkpark. Het verheugt de VVD dat de beveiliging in de wintermaanden nu structureel is opgenomen in de begroting. De VVD heeft hier destijds nadrukkelijk op aangedrongen. De noodzaak is helaas duidelijk: er vinden  nog steeds incidenten plaats. Zo ook afgelopen weekend.

Prestatie-indicatoren. Wat de VVD ook hier opvalt, zijn de tabellen met prestatie-indicatoren. Juist in de veiligheidssector is er sprake van ‘Informatie gestuurd optreden’ maar als de prestatie-indicatoren niet bekend zijn, wordt het lastig sturen. Hoe denkt de portefeuillehouder hier over?

Vrije tijd

Sportpark De Diemen. Er is een lastig besluit genomen om het Sportpark opnieuw in te richten. Er wordt ruimte vrijgemaakt voor 2 hockeyvelden, 1 extra voetbalveld, 1 handbalveld en een gelegenheid voor het spelen van onder meer beachvolleybal. Het is een keuze die niet nodig geweest had moeten zijn

Je kunt niet duizenden nieuwe woningen realiseren in een relatief kleine gemeente als Diemen als je niet vooraf goed hebt nagedacht hebt over de voorzieningen die daar logischerwijs bij horen zoals sport, groen, onderwijs en parkeren. Wij hebben het college diverse keren gewezen op dit probleem. En we bouwen maar door. Terwijl Diemen buitengewoon laag scoort waar het gaat om m2 sportaccommodatie in vergelijking met randgemeenten*. En ook voor de toekomst voorziet de VVD grote problemen als het gaat om buitensportfaciliteiten.

Wij vragen het College daarom ook haast te maken met het in kaart brengen van de toekomstige behoeften op sportgebied. Een en ander binnen het kader van de omgevingsvisie.

GemeenteSportaccommodaties
in m2 per 10000 inwoners
Haarlemmerliede en Spaarnwoude33,5
Ouder-Amstel31,3
Landsmeer26,6
Amstelveen21,3
Haarlemmermeer20,6
Waterland19,7
Gooise Meren17,2
Zaanstad16,5
Oostzaan15,5
Weesp15,5
Diemen13,9
*)  Bron: Databestand sportaanbod 2017, Mullier instituut.

 

Onderwijs

Middelbare school gaat helaas niet door. De Diemense VVD vindt het een gemiste kans dat de middelbare school niet is gestart in Diemen in 2020. In onze ogen zijn gedurende het proces onrealistische eisen gesteld aan het aantal benodigde VWO/Havo-leerlingen in relatie tot een brede middelbare school met VMBO-t en VMBO-kader. We vragen ons af of er nog een tweede kans voor Diemen komt.

Gebiedsontwikkeling

Woningbouw. In de discussies over woningbouw projecten wordt ons vaak het verwijt gemaakt dat we het realiseren van woningen niet belangrijk zouden vinden. Niets is minder waar. We hebben vrijwel steeds een positieve stem uitgebracht wanneer er bestemmingsplannen ter besluitvorming op tafel lagen. Bestemmingsplannen die voorzagen in nieuw te realiseren woonwijken. Ook wij zien dat er flink gebouwd moet worden. Maar dat betekent wat ons betreft niet dat per definitie elk vrij plekje moet worden bebouwd met appartement-complexen. Zo zullen we niet instemmen met de realisatie van extra woningen op Buitenlust.

Diemen zou een woningbehoefte kennen gerekend vanaf 2017 tot 2040 van maar liefst 5.800 woningen ten opzichte van een in 2017 bestaande voorraad van 13.600. Dat is bijna 50% meer woningen. Maar hoezo is dat een Diemense woningbehoefte? We bouwen om het regionale tekort aan woningen op te lossen. Waarom is het Diemen die elk plekje moet volbouwen? Heeft de Raad ooit ingestemd met de regionale streefcijfers zoals genoemd in het recente bestemmingsplan AK1? Procentueel gezien realiseert Diemen verreweg de meeste woningen van alle gemeenten in de regio. In Purmerend zou de behoefte bijvoorbeeld maar 4.100 woningen zijn per 2040 t.o.v. van 36.300 woningen in 2017.

En als het gaat om sociale huurwoningen in en rond Amsterdam, dan kunnen we stellen dat het percentage sociale huurwoningen in Diemen en directe omgeving extreem hoog is. Het huidige percentage zal niet veel afwijken van 50%.

Busbaan. En opnieuw stellen we ons de vraag of de busbaan in Diemen Zuid moeten worden opengesteld voor autoverkeer. Het is een lastige afweging.  Enerzijds willen we dat Holland Park wordt verbonden, letterlijk en figuurlijk, met de rest van Diemen. En anderzijds willen we niet dat Diemen Zuid te maken krijgt met veel sluipverkeer en drukte. Daarbij vindt de VVD het belangrijk dat de Bovenrijkersloot niet eenzijdig wordt belast met veel autoverkeer. Wat is de beste oplossing?

Leefomgeving en klimaat

Van Gemertplantsoen. De spoorwegondertunneling is belangrijk voor Diemen. De overweg is gevaarlijk en geeft oponthoud. De aanleg van die ondertunneling heeft evenwel geleid tot een complete kaalslag van het Van Gemertplantsoen. Er werd een kapvergunning verleend voor circa 180 bomen. Het lijkt er op dat het college wel heel erg de oren heeft laten hangen naar Pro Rail of andere betrokken partijen, zonder echt te luisteren naar de wensen van de Diemenaren. Het Van Gemertplantsoen was één van de weinige plantsoenen in Diemen met robuuste bomen. Die zijn bijna allemaal verloren gegaan.

De omwonenden hadden dit echt anders gewild. Vanaf 2023, na de oplevering van de spoortunnel, wordt de omgeving betrokken bij de herinrichting van het stationsgebied, zo werd het geformuleerd door het college. Dit vindt de VVD wel erg vrijblijvend. De VVD wil graag zekerheid over het herstel van het Van Gemertplantsoen in oude glorie, met tenminste evenveel robuuste bomen als voorheen. We dienen daartoe een motie in.

Afvalstoffenheffing. Het college stelt voor om bovenop de prijsindexering van 1,7% het tarief afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishoudens met € 10,00 te verhogen en het tarief voor meerpersoonshuishoudens met € 15,00. Dit om de tegenvallers van de afgelopen twee jaar op te vangen. Komt deze verhoging ook niet door de uitrol van de papier- en pmd bakken?  bij slechts circa 200 huishoudens. Een niet met de raad afgesproken lastenverzwaring voor de inwoners van Diemen.  In de begroting 2020 was het immers het uitgangspunt opgenomen dat het tarief als gevolg van de maatregelen in het afval plan niet hoeft te worden verhoogd! Met het uitfaseren van de gft dummies (280.000 euro voordeel) zou de benodigde ruimte ontstaan. De VVD was en is niet voor verhoging van de afvalstoffenheffing op dit moment.

Samen besturen (BT)

Extra personeel. Diemen is kampioen bouwen. Diemen bouwt evenwel niet alleen met stenen, ook aan haar ambtelijk apparaat wordt gebouwd (ruim 8 fte erbij, pag. 158. De VVD had beter over Diemen 2022 geïnformeerd willen zijn voordat we hier akkoord op geven.

Financiën

Financiële situatie. Als het gaat om de financiën willen we het College een groot compliment maken voor de verbetering van onze financiële positie middels de verkoop van de grond van Holland Park West. Onze schuldenlast is daarmee aanzienlijk verlaagd. En ook onze reserve positie biedt de lucht die we nodig hebben om de eventuele corona-tegenvallers op te vangen. Dit laatste is ook te danken onze inwoners die bovengemiddeld hoge gemeentelijke heffingen betaalden.

Ondanks de behoorlijk zware minnen voor de jaren 2022 en 2023 die nog resteren na de september circulaire lijkt de provincie akkoord te gaan met de begroting zoals die voorligt en kunnen we nog spreken van een sluitende meerjarenbegroting.

Leave a reply

Your email address will not be published.