Algemene Beschouwingen bij Programmabegroting 2022

Op 20 september heeft het college de begroting voor 2022 gepresenteerd onder verwijzing naar donkere wolken aan de horizon. De inkt van de begroting is nog niet droog of het boekwerk is al achterhaald. Van een college mag worden verwacht dat ze al datgene doet wat nodig is om de huishouding op orde te krijgen. Maar de pijn wordt vooruitgeschoven en wordt op het bordje van een nieuw college gelegd zo lijkt het. Maar je zou ook kunnen denken dat het college al aanvoelde wat er aan zat te komen. Dan hadden er wat ons betreft voorbehouden moeten worden gemaakt in de trant van: dit is het huidige donkere wolken perspectief maar het kan nog meevallen en dat wachten we nog even af voordat we maatregelen c.q. ombuigingen gaan bespreken in de raad. Waarom wachten tot na de verkiezingen?

De VVD zou vele onderwerpen kunnen noemen waarover we ons grote zorgen maken zoals de onveiligheid van fietsers in de Prins Bernardlaan, de verloedering die optreedt door zwerfafval en het weinig succesvolle afval inzamel beleid. Zomaar een paar voorbeelden van onderwerpen die de inwoners van Diemen raken en die de VVD graag wil verbeteren. Tijdens de algemene beschouwingen zijn zo ook de vier onderwerpen participatie, veiligheid, wonen en de energietransitie aan bod gekomen.

Participatie betekent voor ons bewoners in een vroeg stadium betrekken bij projecten. Goed luisteren. Elkaar respecteren. Niet schromen om plannen aan te passen als Diemenaren laten weten het graag anders te zien. Want Diemen maken we met elkaar.

Veiligheid en handhaving krijgen wat ons betreft prioriteit; hierdoor wordt Diemen fijner om te wonen, komen er huizen vrij voor hen die er recht op hebben, en daardoor kunnen we de postzegelstukjes groen in de wijken behouden voor recreatie, sport en spel. Wij ondersteunen Scheerlicht voor het tegengaan van de ondermijnende criminaliteit van harte. Wij vinden het verder belangrijk dat er aandacht is voor fraude en cybercriminaliteit onder meer  gericht op ouderen, dat er aandacht is voor het voorkomen van woninginbraken en het aanpakken en opsporen van daders. Dat zijn onderwerpen die belangrijk zijn om Diemenaren het vertrouwen te geven dat we er alles aan doen om de veiligheid te verbeteren.

V.w.b. wonen is er de afgelopen coalitieperiode veel tot stand gebracht. Veel nieuwe woningen zijn gerealiseerd of staan inmiddels definitief in de planning. Dan gaat het om deelplannen op Plantage De Sniep, waaronder de Punt Sniep, en om Holland Park. Meest actueel is Holland Park West. Een nieuw initiatief is bijvoorbeeld Hof van Saan. Een probleem is dat Diemen nauwelijks meer eigen grond heeft waarop ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit houdt mede in dat voor extra woningbouw er een afhankelijkheid bestaat van particuliere initiatieven. En Diemen zal niet of nauwelijks nog inkomsten kunnen verwerven door grondverkoop zoals bij Holland Park West. Realisatie van extra woningen zal de nodige creativiteit vragen.

Een haalbare en betaalbare energietransitie krijgt de volle aandacht van de VVD. De energietransitie is één van de grootste opgaven voor de komende tijd. Hoe gaan we dat doen? Wat de Diemense VVD betreft verstandig, in kleine gedragen stappen en betaalbaar. We wonen in Diemen op een nu al compact bebouwd stuk Nederland. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Zo passen windmolens hier waarschijnlijk gewoon niet en moeten we sterk inzetten op zon en andere alternatieven zoals Warmte Koude opslag, aquathermie en geothermie. Bovendien moeten we goed overleg voeren met onze buren, want de rand van Amsterdam is immers het begin van Diemen.

Bert Timmer, fractievoorzitter VVD Diemen

Tenslotte kijken we terug op een moeilijk jaar. De Coronapandemie heeft diepe sporen getrokken en laat littekens achter. Veel leed op allerlei gebied, medisch, sociaal en financieel. De overheden hebben hulp geboden en steunmaatregelen getroffen. Dat kan materieel enige verlichting betekenen, maar op persoonlijk en maatschappelijk terrein blijven de littekens. En we zijn er nog niet. Ook de voor ons liggende periode zal nog veel van ons allen vergen. Helaas lopen de besmettingen en ziekenhuis opnames weer veel te snel op. Ik houd mijn hart vast voor wat gaat komen. Volgende week dinsdag is er weer een Corona persconferentie waarin waarschijnlijk weer nieuwe maatregelen zullen worden afgekondigd. We zijn er nog niet van af en het is de vraag wanneer we terugkeren naar het oude normaal. Dit doet veel met ons, met de samenleving als geheel en met de inwoners van Diemen. Wij willen daarbij helpen, waar nodig. Wat goed is moet zo blijven. Wat beter kan dat moet ook beter.

Diemen maken we met elkaar!

Lees hieronder de volledige spreektekst van Bert Timmer in de eerste termijn.

Leave a reply

Your email address will not be published.