VVD WIL EEN MIX VAN SOCIALE HUURWONINGEN EN HUURWONINGEN VOOR MIDDENINKOMENS

Johan Jägers, raadslid VVD Diemen en kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 2018

Bij de begrotingsbehandeling in november 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het ambitieniveau voor het realiseren van sociale huurwoningen de komende jaren werd verhoogd van 500 naar 1.000. In de motie werd tevens gevraagd om uit te zoeken waar die woningen zouden kunnen worden gerealiseerd en hoe zoveel mogelijk van deze woningen zouden kunnen worden toegewezen aan Diemenaren.

Op donderdag 18 januari werden tijdens de informatieve raadsvergadering de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Locaties voor ruim 1.000 sociale woningen werden gevonden op Plantage de Sniep, Bergwijk Park, Diemen Zuid en op Spoorzicht. Van deze 1.000 woningen kunnen 500 woningen vrijwel zeker gerealiseerd worden en van de andere 500 woningen is de haalbaarheid nog niet zeker. Een groot deel van de raad was over dit laatste teleurgesteld.

Tevens werd aangegeven dat 25% van de nieuwe sociale woningen kunnen worden gelabeld specifiek voor Diemenaren. Door het labelen van woningen specifiek voor senioren of voor huishoudens die eengezinswoningen achterlaten kunnen nog meer dan de genoemde 25% van de sociale woningen worden toegewezen aan Diemenaren.

De Diemense VVD streeft in eerste instantie naar meer woningen met een huur tussen de €700 en €850 zodat ook onder meer de verpleegkundigen, politieagenten, leerkrachten met een middeninkomen woonruimte in Diemen kunnen vinden. Natuurlijk ziet de VVD ook het belang van sociale huurwoningen. Wij willen vooral ook onze jongeren een plek bieden om zelfstandig te wonen in Diemen. Maar we hebben nog maar beperkte bouwruimte. Daarom streeft De Diemense VVD i.p.v. 1.000 sociale huurwoningen naar 600 sociale huurwoningen en 600 middeldure huurwoningen. Ook is het immers zo dat eventuele doorstroom naar middeldure huurwoningen kan zorgen voor meer ruimte in de sociale woningvoorraad in Diemen.

Johan Jägers